Language of document :

Преюдициално запитване от Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Словения), постъпило на 8 май 2019 г. — Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Дело C-367/19)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Страни в главното производство

Възлагащ орган: Ministrstvo za notranje zadeve

Жалбоподател, искащ преразглеждане: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Преюдициални въпроси

Налице ли е „възмезден договор“, като елемент на обществена поръчка по смисъла на член 2, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/241 , когато възлагащият орган не е длъжен да предостави каквато и да било насрещна престация, но с изпълнението на поръчката икономическият оператор получава достъп до нов пазар и до препоръки?

Възможно ли е и следва ли член 2, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/24 да се тълкува в смисъл, че представлява правно основание за отхвърляне на оферта с цена 0 EUR?

____________

1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, стр. 65).