Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 8. maj 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve mod Tax-Fin-Lex d. o. o.

(Sag C-367/19)

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parter i hovedsagen

Ordregivende myndighed: Ministrstvo za notranje zadeve

Klager i sagen for klagenævnet for offentlige udbud: Tax-Fin-Lex d. o. o.

Præjudicielle spørgsmål

Foreligger der en »et gensidigt bebyrdende kontraktforhold« som et element i en offentlig kontrakt som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/24 1 , når den ordregivende myndighed ikke er forpligtet til at levere en modydelse, men den økonomiske operatør opnår et nyt marked og referencer ved at gennemføre den offentlige kontrakt?

Er det muligt eller nødvendigt at fortolke artikel 2, stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/24 således, at den udgør et grundlag for at afvise et bud på 0,00 EUR?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).