Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenië) op 8 mei 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve / Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Zaak C-367/19)

Procestaal: Sloveens

Verwijzende rechter

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Partijen in het hoofdgeding

Aanbestedende dienst: Ministrstvo za notranje zadeve

Om herziening verzoekende partij: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Prejudiciële vragen

Is er sprake van een „overeenkomst onder bezwarende titel”, als bestanddeel van een overheidsopdracht in de zin van artikel 2, lid 1, punt 5, van richtlijn 2014/241 , in het geval waarin de aanbestedende dienst geen enkele tegenprestatie hoeft te leveren maar de marktdeelnemer middels de uitvoering van de opdracht toegang tot een nieuwe markt en referenties verwerft?

Kan of moet artikel 2, lid 1, punt 5, van richtlijn 2014/24 aldus worden uitgelegd dat dit een rechtsgrondslag vormt voor afwijzing van een offerte met een prijs van 0,00 EUR?

____________

1 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).