Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 8 maj 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve mot Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Mål C-367/19)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministrstvo za notranje zadeve

Motpart: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Tolkningsfrågor

Föreligger det ”ekonomiska villkor” i ett kontraktsförhållande, vilket enligt artikel 2.1 led 5 i direktiv 2014/241 är kännetecknande för ett offentligt kontrakt, om den upphandlande myndigheten inte är skyldig att göra någon motprestation samtidigt som den ekonomiska aktören genom kontraktets genomförande får tillträde till en ny marknad och får referenser?

Kan eller ska artikel 2.1 led 5 i direktiv 2014/24 tolkas så, att bestämmelsen utgör en rättslig grund för att underkänna ett anbud på 0 euro?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014 s. 65).