Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trgovački sud u Zagrebu (Chorvátsko) 18. apríla 2019 – Interplastics s.r.o./Letifico d.o.o.

(vec C-323/19)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Trgovački sud u Zagrebu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v exekučnom konaní: Interplastics s.r.o.

Odporkyňa v exekučnom konaní: Letifico d.o.o.

Prejudiciálne otázky

Je ustanovenie vnútroštátnej právnej úpravy, § 1 Ovršni zakon (exekučný zákon) (uverejnený v Narodne novine č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17), ktoré notárov oprávňuje na vymáhanie pohľadávok na základe verejnej listiny vydaním exekučného príkazu, ktorý je exekučným titulom, bez výslovného súhlasu povinnej právnickej osoby so sídlom v Chorvátskej republike, v súlade s článkom 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vzhľadom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vydané vo veciach C-484/15 a C-551/15?

Môže sa výklad podaný v rozsudkoch Súdneho dvora z 9. marca 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) a Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), uplatniť vo vyššie opísanej veci Povrv-752/19 a konkrétne má sa nariadenie č. 1215/2012 vykladať v tom zmysle, že na notárov v Chorvátsku konajúcich v rámci právomocí, ktoré im priznáva vnútroštátne právo v exekučných konaniach vedených na základe „verejnej listiny“, v ktorých sú povinnými právnické osoby so sídlom v iných členských štátoch Únie, sa nevzťahuje pojem „súd alebo tribunál“ v zmysle uvedeného nariadenia?

____________