Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Trgovački sud u Zagrebu (Kroatien) den 18 april 2019 – Interplastics s.r.o. mot Letifico d.o.o.

(Mål C-323/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Trgovački sud u Zagrebu

Parter i det nationella målet

Sökande: Interplastics s.r.o.

Svarande: Letifico d.o.o.

Tolkningsfrågor

Kan artikel 1 i Ovršni zakon (Lagen om exekutiva åtgärder) (offentliggjord i NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17), som ger notarier behörighet att driva in fordringar på grundval av en handling som äger vitsord, genom att utfärda ett beslut om verkställighet, såsom exekutionstitel, utan uttryckligt samtycke från den juridiska person som är föremål för utmätningen och som har hemvist i Kroatien, anses vara förenlig med artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med hänsyn till de domar som Europeiska unionens domstol meddelat i målen C-484/15 och C-551/15?

Kan tolkningen i EU-domstolens domar av den 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) och Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), tillämpas på ovannämnda mål Povrv-752/19, och ska närmare bestämt förordning nr 1215/2012 tolkas så, att notarier i Kroatien som agerar inom ramen för de befogenheter som tillkommer dem enligt nationell rätt vid förfaranden för verkställighet på grundval av en ”handling som äger vitsord” i vilka utmätningssökandena är juridiska personer med hemvist i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, inte omfattas av begreppet ”domstol”, i den mening som avses i nämnda förordning?

____________