Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2019 г. от Dovgan GmbH срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 13 декември 2018 г. по дело T-830/16 — Monolith Frost GmbH/EUIPO

(Дело C-142/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Dovgan GmbH (представител: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Monolith Frost GmbH

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено решение на Общия съд на Европейския съюз (първи състав) от 16 декември 2018 г. по дело T-830/16 и

въз основа на това да бъде отхвърлена жалбата.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага в подкрепа на жалбата си основания свързани с нарушения на правото на Съюза и с изопачаване на доказателствата.

1.    Изопачаване на доказателствата

Жалбоподателят изтъква, че обратно на твърдението на Общия съд в точка 55 от обжалваното съдебно решение, Amtsgericht Köln (Районен съд Кьолн, Германия) не е установил, че голяма част от немското население владее руски език.

Жалбоподателят смята, че обратно на твърдението на Общия съд в точка 64 от обжалваното съдебно решение, апелативният състав на EUIPO поставя под въпрос решението на отдела по отмяна на EUIPO относно използването по времето на бившия СССР на думата „пломбир“ за означаване на вид сметанов сладолед.

2.    Нарушение на член 85, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд

Според жалбоподателя Общият съд е нарушил член 85, параграф 3 от Процедурния правилник, като неправилно не се е съобразил с представеното от него решение на Bundesgerichtshofs (Федерален съд, Германия) от 6 юли 2017 г. Представянето на това доказателство едва в устната фаза на производството било обосновано от датата, на която било прието това решение. Според жалбоподателя това било насрещно доказателство по смисъла на член 92, параграф 7 от Процедурния правилник на Общия съд.

3.    Нарушение на член 85, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд

Според жалбоподателя в точка 69 от обжалваното съдебно решение Общият съд греши, като се основава на приложения K 16 и K 17, представени от Monolith Frost GmbH. Той смята, че са представени късно и в съответствие с член 85, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд не е следвало да се приемат.

4.    Нарушение на задължението за мотивиране

Жалбоподателят твърди, че в обжалваното съдебно решение Общия съд не е мотивирал в достатъчна степен твърдението, че значителна част от гражданите на прибалтийските държави познават значението на руската дума „пломбир“. Той смята по-конкретно че няма никакво основание да се приеме, че тази дума е част от елементарния речник и се разбира от лица, за които руският не е майчин език.

В съдебното решение (по-конкретно в точки 64 и 65) не са обосновани в достатъчна степен причините, поради които в бившия СССР думата „пломбир“ не би могла да бъде измислено наименование или обозначение на марка на стока.

На последно място в обжалваното съдебно решение (точка 66) не е обосновано защо само въз основа на споменаване на наименование в техническите норми GOST е достатъчно, за да се приеме, че става въпрос за термин от обикновения руски език и защо тази техническа норма трябва да бъде известна на обществеността в Европейския съюз.

____________