Language of document :

Odvolanie podané 19. februára 2019: Dovgan GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-830/16, Monolith Frost GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-142/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dovgan GmbH (v zastúpení: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Monolith Frost GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje,

zrušiť rozsudok prvej komory Všeobecného súdu Európskej únie z 13. decembra 2018 (T-830/16),

následne žalobu zamietnuť.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka ako odvolacie dôvody uvádza porušenie práva Únie a skreslenie dôkazov.

1.    Skreslenie dôkazov

Na rozdiel od tvrdenia Všeobecného súdu v bode 55 Amtsgericht Köln (Okresný súd Kolín, Nemecko) nekonštatoval, že značná časť nemeckých obyvateľov hovorí po rusky.

Na rozdiel od tvrdenia Všeobecného súdu v bode 64 napadnutého rozsudku odvolací senát spochybnil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia EUIPO, podľa ktorého „пломбир“ [plombir] bol v bývalom ZSSR bežným pojmom na označenie smotanových zmrzlín.

2.    Porušenie článku 85 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

Všeobecný súd porušil článok 85 ods. 3 rokovacieho poriadku, pretože chybne nezohľadnil rozhodnutie Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) zo 6. júla 2017, ktoré predložil vedľajší účastník konania. Predloženie rozhodnutia až na ústnom pojednávaní bolo odôvodnené dátumom vydania rozhodnutia. Navyše išlo o dôkaz opaku podľa článku 92 ods. 7 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

3.    Porušenie článku 85 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

Všeobecný súd v bode 69 chybne zohľadnil prílohy K 16 a K 17 predložené žalobkyňou. Tieto prílohy žalobkyňa predložila oneskorene a z tohto dôvodu nemali byť podľa článku 85 ods. 1 rokovacieho poriadku zohľadnené.

4.    Porušenie povinnosti odôvodnenia

Napadnutý rozsudok neobsahuje dostatočné odôvodnenia pre domnienku Všeobecného súdu, že v pobaltských štátoch značná časť obyvateľov pozná význam ruského slova „пломбир“. Predovšetkým sa odvolateľka domnieva, že nič nevedie k záveru, že ide o slovo patriace do základnej slovnej zásoby, ktorému rozumie aj osoba, pre ktorú ruština nie je materským jazykom.

V rozsudku (body 64 a 65) chýba aj dostatočné odôvodnenie tvrdenia, prečo u „пломбир“ v bývalom ZSSR nešlo o vymyslený názov alebo označenie výrobku.

Napokon rozsudok (bod 66) neodôvodnil, prečo sa na základe výpisov technických noriem GOST malo dospieť k záveru, že ide o „bežný pojem“ v ruštine a prečo má byť príslušnej skupine verejnosti v rámci Európskej únie táto technická norma známa.

____________