Language of document :

Överklagande ingett den 19 februari 2019 av Dovgan GmbH av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-830/16, Monolith Frost GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-142/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Dovgan GmbH (ombud: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Monolith Frost GmbH

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 december 2018 (T-830/16), och

ogilla det överklagande som prövats i första instans.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att åsidosätta unionsrätten i olika avseenden och genom att den missuppfattat bevisningen.

1. Missuppfattning av bevisningen

Tvärtemot vad tribunalen påstått i punkt 55 har Amtsgericht Köln inte fastställt att en betydande andel av den tyska befolkningen talar ryska.

Tvärtemot vad tribunalen påstått i punkt 64 i den överklagade domen har överklagandenämnden ifrågasatt EUIPO:s annulleringsenhets beslut, enligt vilket uttrycket ”Пломбир” [plombir] i den forna Socialistiska rådsrepublikernas union (Sovjetunionen) användes som beteckning för en sorts gräddglass.

2. Åsidosättande av artikel 85.3 i tribunalens rättegångsregler

Tribunalen har åsidosatt artikel 85.3 i sina rättegångsregler, eftersom den felaktigt har underlåtit att beakta Bundesgerichtshofs dom av den 6 juli 2017, vilken getts in av intervenienten. Den omständigheten att denna dom getts in först vid den muntliga förhandlingen är motiverad, med hänsyn till den tidpunkt då domen meddelades. Det rörde sig dessutom om motbevisning enligt artikel 92.7 i tribunalens rättegångsregler.

3. Åsidosättande av artikel 85.1 i tribunalens rättegångsregler

Tribunalen har i punkt 69 utan grund beaktat bilagorna K 16 och K 17, vilka getts in av klaganden. Klaganden gav in dessa bilagor för sent, varför de enligt artikel 85.1 i rättegångsreglerna inte fick beaktas.

4. Åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Den överklagade domen innehåller inte en tillräcklig motivering till tribunalens antagande att en betydande andel av medborgarna i de baltiska staterna känner till betydelsen av det ryska ordet ”пломбир”. Det brister särskilt i motiveringen till konstaterandet att det rör sig om ett ord som tillhör det grundläggande ordförrådet, som förstås även av personer som inte har ryska som modersmål.

Det saknas i domen (särskilt i punkterna 64 och 65) även en tillräcklig motivering till varför ordet ”пломбир” inte ansetts som ett fantasinamn eller ett varumärke i det forna Sovjetunionen.

Det saknas i domen (punkt 66) slutligen en motivering till varför blotta omnämnandet av en beteckning i GOST-standarden gör det möjligt att dra slutsatsen att det rör sig om ett vanligt uttryck i ryska språket och till varför omsättningskretsen i Europeiska unionen skulle känna till denna standard.

____________