Language of document :

Жалба, подадена на 15 април 2019 г. от Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 14 февруари 2019 г. по дело T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Комисия

(Дело C-309/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (представители: Azcárate Olano и E. Almarza Nantes, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени изцяло обжалваното определение и съответно да се уважи подадената от жалбоподателя в съответствие с член 263 ДФЕС жалба срещу Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1214 на Комисията от 29 август 2018 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Morcilla de Burgos“ (ЗГУ)]1 и след разглеждане на спора по същество да се постанови решение, с което посоченият Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1214 на Комисията от 29 август 2018 г. да се обяви за недействителен и непораждащ каквито и да било правни последици, и всеки, който възрази срещу жалбата, да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Посоченото в настоящата жалба основание за отмяна е процесуално нарушение, допуснато от Общия съд, което засяга интересите на жалбоподателя и произтича от грешка при прилагане на правото, а именно неспазване на разпоредбите на член 73, параграф 1 и свързаните с него от Процедурния правилник на Общия съд и на практиката на този съд във връзка с Процедурния правилник, като се изтъкват следните правни съображения:

В обжалваното определение е прието, което е поначало неправилно, че жалбата съдържа „единствено сканирани подписи“ на представителите на жалбоподателя, докато всъщност съдържа квалифицирани електронни подписи с квалифицирани удостоверения ACA [Autoridad de Certificación de la Abogacía (Сертификационен орган на адвокатурата)], които имат същото правно действие като ръчно положен подпис.

Посочените квалифицирани електронни подписи са признати и обхванати от Регламента eIDAS, Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.2

Квалифицираните електронни подписи с квалифицирани удостоверения ACA отговарят напълно на духа и целта на член 73, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, а именно, както е посочено в обжалваното определение, „в името на правната сигурност да се гарантира автентичността на посочения процесуален документ и да се изключи рискът той всъщност да не е съставен от овластено за това лице“.

Член 73, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд е отменен с решение на Общия съд от 11 юли 2018 г., като това изменение е влязло в сила на 1 декември 2018 г. (два дена след подаването на жалбата), а основен и универсален принцип на санкционното право на западните правни системи е прилагането на най-благоприятната норма.

Съдебната практика, на която Общият съд се позовава в обжалваното определение, за да обоснове недопускането на жалбата, се отнася главно до сканираните подписи. По разглеждания конкретен въпрос обаче (жалба с квалифициран електронен подпис с удостоверение ACA) съдилищата на Съюза не са се произнасяли.

Правните норми трябва да се тълкуват във връзка със социалната реалност по времето, когато следва да се приложат, като се имат предвид по-специално техния дух и целта им.

____________

1 ОВ L 224, 2018 г., стр. 3.

2 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 2014 г., стр. 73).