Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. dubna 2019 Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 14. února 2019 ve věci T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos v. Komise

(Věc C-309/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (zástupci: J. J. Azcárate Olano a E. Almarza Nantes, abogados)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr,     zrušil v celém rozsahu napadené usnesení a v důsledku toho připustil žalobu podanou navrhovatelem na základě článku 263 SFEU proti prováděcímu nařízení Komise (EU) 2018/1214 ze dne 29. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Morcilla de Burgos“ (CHOP)] 1 ; a následně, aby ve věci samé vydal rozsudek, kterým konstatuje neplatnost a neúčinnost uvedeného prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1214 ze dne 29. srpna 2018, a uložil protistraně náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Důvod tohoto kasačního opravného prostředku se zakládá na nesrovnalostech řízení před Tribunálem Evropské unie, kterými byly porušeny zájmy navrhovatele, a vychází z porušení čl. 73 odst. 1 a dalších jednacího řádu Tribunálu a judikatury, která se jej týká, v souladu s těmito právními důvody:

Napadené usnesení nesprávně konstatuje, že žaloba obsahovala „pouze naskenované podpisy“ právních zástupců žalobce, ačkoli ve skutečnosti obsahovala potvrzené elektronické podpisy s certifikátem ACA ( Autoridad de certificación de la Abogacía, Advokátní úřad pro ověřování pravosti), které mají stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpisy.

Uvedené potvrzené elektronické podpisy jsou uznávány a chráněny nařízením eIDAS, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 20142 .

Potvrzené elektronické podpisy s certifikáty ACA naprosto naplňují ducha i základ čl. 73 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu: „pokud jde o právní jistotu, zaručení pravosti uvedené procesní písemnosti a vyloučení rizika, že ve skutečnosti jde o dílo k němu neoprávněné osoby“, jak uvádí napadené usnesení.

Článek 73 odst. jednacího řádu Tribunálu byl zrušen rozhodnutím Tribunálu ze dne 11. července 2018, přičemž daná změna vstoupila v platnost dne 1. prosince 2018 (dva dny po podání žaloby), přičemž jednou ze základních a obecných zásad sankčního práva západních právních řádů je použití výhodnějšího právního předpisu.

Judikatura dovolávaná v napadeném usnesení pro účely odůvodnění nepřípustnosti podané žaloby odkazuje hlavně na skenované podpisy. Avšak konkrétní případ dotčený v daném usnesení (žaloba podepsaná potvrzeným elektronickým podpisem s certifikátem ACA) nebyl unijními soudy dosud řešen.

Právní předpisy je třeba vykládat s ohledem na současnou společenskou realitu, zejména s ohledem na jejich ducha a konečný účel.

____________

1     Úř. věst. 2018, L 224, s. 3

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).