Language of document :

Appel iværksat den 15. april 2019 af Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 14. februar 2019 i sag T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos mod Kommissionen

(Sag C-309/19 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (ved abogados J.J. Azcárate Olano og E. Almarza Nantes)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Påstande

Den appellerede kendelse ophæves i sin helhed, og det annullationssøgsmål, som appellanten i henhold til bestemmelserne i artikel 263 TEUF har anlagt til prøvelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1214 af 29. august 2018 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Morcilla de Burgos« (BGB)) 1 , antages følgelig til realitetsbehandling, og efter behandling af sagens realitet afsiges dom, hvorved nævnte gennemførelsesforordning (EU) 2018/1214 af 29. august 2018 erklæres ugyldig, og modparten pålægges at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er – på grundlag af nedenstående retlige argumenter – støttet på, at der blev begået rettergangsfejl ved Retten, som skader appellantens interesser, som følge af en retlig fejl baseret på tilsidesættelse af artikel 73, stk. 1, og tilsvarende bestemmelser i Rettens procesreglement og retspraksis om fortolkningen heraf:

I den appellerede kendelse lægges det grundlæggende fejlagtigt til grund, at stævningen »kun [indeholdt] skannede underskrifter« af sagsøgerens repræsentanter, selv om den faktisk indeholdt kvalificerede elektroniske signaturer med kvalificerede certifikater udstedt af ACA [Autoridad de Certificación de la Abogacía (spanske advokaters certificeringsmyndighed)], der har samme retsvirkning som en håndskreven underskrift.

De nævnte kvalificerede elektroniske signaturer er anerkendt og omfattet af eIDAS-forordningen – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 2 .

Kvalificerede elektroniske signaturer med kvalificerede certifikater fra ACA er fuldt ud i overensstemmelse med ånden i og grundlaget for artikel 73, stk. 1, i Rettens procesreglement: Som det anføres i den appellerede kendelse, »ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn at sikre ægtheden af dette processkrift og udelukke risikoen for, at det i realiteten ikke hidrører fra en person, der har bemyndigelse til at skrive under«.

Artikel 73, stk. 1, i Rettens procesreglement er blevet ophævet ved Rettens afgørelse af 11. juli 2018, idet denne ændring trådte i kraft den 1. december 2018 (to dage efter indleveringen af stævningen), og det er et grundlæggende og universelt princip i sanktionsretten i Vestens retsordener, at den mest gunstige regel anvendes.

Den retspraksis, der henvises til i den anfægtede kendelse med henblik på at begrunde afvisningen af appellantens søgsmål, vedrører hovedsageligt skannede underskrifter. Det konkrete tilfælde, som er omhandlet i den foreliggende sag (stævning med kvalificeret elektronisk signatur med ACA-certifikat), er imidlertid ikke blevet undersøgt af Unionens retsinstanser.

Regler skal fortolkes i forhold til den sociale virkelighed på det tidspunkt, hvor de skal anvendes, under hensyn til særligt ånden i og formålet med dem.

____________

1     EUT 2018, L 224, s. 3.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23.7.2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT 2014, L 257, s. 73).