Language of document :

Valitus, jonka Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos on tehnyt 15.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-309/19 P, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos v. komissio, 14.2.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-309/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (edustajat: asianajajat J. J. Azcárate Olano ja E. Almarza Nantes)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että valituksenalainen määräys on kumottava kokonaisuudessaan ja siten SEUT 263 artiklaan perustuva nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Morcilla de Burgos” (SMM)) 29.8.2018 annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/12141 koskeva valittajan kumoamiskanne on otettava tutkittavaksi, jotta asian aineelliset kysymykset tutkitaan ja jotta annetaan tuomio, jolla kumotaan asetus 2018/1214 ja vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän valituksen valitusperuste koskee unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn sääntöjenvastaisuutta, joka loukkaa valittajan intressejä ja joka johtuu unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 73 artiklan 1 kohdan ja sitä seuraavien artiklojen rikkomiseen ja tätä säännöstä koskevan oikeuskäytännön sivuuttamiseen perustuvasta oikeudellisesta virheestä. Tämä valitusperuste perustuu seuraaviin oikeudellisiin perusteisiin:

Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut lähinnä ja virheellisesti, että kanne koski valittajan edustajien ”yksinomaan skannattuja allekirjoituksia”, vaikka se tosiasiassa koski ACA-varmenteella varustettuja hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia, joilla on sama oikeusvaikutus kuin käsin kirjoitetulla allekirjoituksella.

Nämä hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset tunnustetaan ja niitä suojellaan 23.7.2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 910/20142 .

ACA-varmenteella varustetut hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset vastaavat täysin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 73 artiklan 1 kohdan henkeä ja rakennetta ”oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti – – takaamalla mainitun oikeudenkäyntiasiakirjan aitouden ja sulkemalla pois siihen liittyvän riskin, että kyseessä on tosiasiassa tätä varten valtuutettu henkilö”, kuten valituksenalaisessa määräyksessä todetaan.

Työjärjestyksen 73 artiklan 1 kohta on kumottu unionin yleisen tuomioistuimen 11.7.2018 antamalla päätöksellä, ja tämä muutos on tullut voimaan 1.12.2018 (kaksi päivää kannekirjelmän jättämisen jälkeen). Edullisemman säännön soveltaminen on kuitenkin yleinen perusperiaate länsimaisten oikeusjärjestysten seuraamuksia koskevissa säännöstöissä.

Oikeuskäytäntö, johon valituksenalaisessa määräyksessä vedotaan valittajan nostaman kanteen hylkäämisen perustelemiseksi, koskee pääasiallisesti skannattuja allekirjoituksia. Nyt käsiteltävän asian kohde (kannekirjelmä, joka sisältää ACA-varmenteella varustetun hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen) ei kuitenkaan ole ollut unionin tuomioistuinten tarkastelun kohteena.

Sääntöjä on tulkittava niiden soveltamisajan sosiaalisen realiteetin näkökulmasta ottamalla erityisesti huomioon niiden henki ja tarkoitus.

____________

1 EUVL 2018, L 224, s. 3.

2 Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23.7.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 (EUVL 2014, L 257, s. 73).