Language of document :

Žalba koju je 15. travnja 2019. podnijela Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 14. veljače 2019. u predmetu T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos protiv Komisije

(predmet C-309/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (zastupnici: J. J. Azcárate Olano i E. Almarza Nantes, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

U cijelosti poništiti pobijano rješenje i posljedično proglasiti dopuštenom tužbu za poništenje koju je tužitelj podnio na temelju članka 263. UFEU-a protiv Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1214 od 29. kolovoza 2018. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Morcilla de Burgos” (ZOZP))1 ; kako bi nakon toga Sud odlučio o meritumu i donio presudu kojom se navedena Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1214 od 29. kolovoza 2018. proglašava ništavom i kojom se tuženiku nalaže snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalbeni razlog iz ove žalbe temelji se na nepravilnosti postupka pred Općim sudom Europske unije kojom su povrijeđeni žaliteljevi interesi, pri čemu ta nepravilnost proizlazi iz pogreške koja se tiče prava zbog povrede članka 73. stavka 1. i sljedećih Poslovnika Općeg suda i sudske prakse koja se odnosi na te odredbe, u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

U pobijanom je rješenju pogrešno utvrđeno da tužba sadržava „samo skenirane potpise” tužiteljevih zastupnika, dok je tužba zapravo sadržavala kvalificirane elektroničke potpise s kvalificiranom potvrdom ACA koji imaju pravni učinak istovjetan onomu vlastoručnog potpisa.

Navedene kvalificirane elektroničke popise priznaje i štiti Uredba eIDAS, Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2014.2 .

Kvalificirani elektronički potpisi s kvalificiranim certifikatom ACA u potpunosti poštuju smisao i temelj članka 73. stavka 1. Poslovnika Općeg suda: „u svrhu pravne sigurnosti, jamčiti vjerodostojnost navedenog postupovnog akta i isključiti mogućnost da on nije djelo za to ovlaštenog autora”, kao što je navedeno u pobijanom rješenju.

Članak 73. stavak 1. Poslovnika Općeg suda izmijenjen je odlukom navedenog suda od 11. srpnja 2018. i ta je izmjena stupila na snagu 1. prosinca 2018. (dva dana nakon podnošenja tužbe), pri čemu je primjena najpovoljnijeg pravila temeljno i opće načelo kaznenog prava u zapadnim pravnim porecima.

Sudska praksa na koju se poziva u pobijanom rješenju kako bi se opravdalo odbijanje tužbe koju je podnio tužitelj u biti se odnosi na skenirane potpise. Međutim, situacija o kojoj je riječ u ovom slučaju (tužba s kvalificiranim elektroničkim potpisom s potvrdom ACA) nije bila predmet razmatranja sudova Unije.

Propise treba tumačiti u vezi s društvenom stvarnošću u razdoblju u kojem se trebaju primjenjivati, osobito uzimajući u obzir njihov smisao i svrhu.

____________

1 SL 2018., L 224, str. 3.

2 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL 2014., L 257, str. 73.).