Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-709/18. sz., Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos kontra Bizottság ügyben 2019. február 14-én hozott végzése ellen az Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos által 2019. április 15-én benyújtott fellebbezés

(C-309/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (képviselők: J. J. Azcárate Olano és E. Almarza Nantes ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést, és ennek következtében – az EUMSZ 263. cikkben foglaltaknak megfelelően – adjon helyt az e fél által az egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Morcilla de Burgos” [OFJ]) szóló, 2018. augusztus 29-i (EU) 2018/1214 bizottsági végrehajtási rendelet1 megsemmisítése iránt benyújtott keresetnek; majd ezt követően, az ügy érdemét illetően, hozzon olyan ítéletet, amellyel megsemmisíti az említett, 2018. augusztus 29-i (EU) 2018/1214 bizottsági végrehajtási rendeletet, az e fellebbezéssel szemben ellenkérelmet benyújtó fél költségek viselésére való kötelezése mellett.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés jogalapját az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárás során vétett eljárási szabálytalanság képezi, amely sérti a fellebbező érdekeit, és amely egy olyan jogi hibán alapul, amely a Törvényszék eljárási szabályzata 73. cikke (1) bekezdésének és vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az ezekre vonatkozó ítélkezési gyakorlat megsértésén alapul, a következő jogi érveknek megfelelően:

a megtámadott végzésben a Törvényszék, lényegében tévesen, úgy véli, hogy a kereset a felperes képviselőinek „csupán a beszkennelt aláírásait” tartalmazta, miközben az valójában a minősített elektronikus aláírásukat tartalmazta, ACA tanúsítvánnyal ellátva, amely a saját kezű aláírással egyenértékű;

az említett minősített elektronikus aláírásokat a 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 ismeri el és szabályozza;

az ACA tanúsítvánnyal ellátott, minősített elektronikus aláírások teljes mértékben megfelelnek a Törvényszék eljárási szabályzata 73. cikke (1) bekezdésében foglaltak szellemének és alapelvének, ami – amint azt a megtámadott végzés is írja – nem más, mint az, hogy „a jogbiztonság érdekében garantálni kell az említett eljárási irat eredetiségét, és ki kell zárni annak a veszélyét, hogy az valójában esetleg nem az erre jogosult/felhatalmazott személytől származik”;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 73. cikke (1) bekezdését a Törvényszék a 2018. július 11-i határozatával módosította, de mivel e módosítás csak 2018. december 1-jével lépett hatályba (két nappal a keresetlevél benyújtását követően), a szankciók terén a nyugati jogrendszerek alapvető és egyetemes elve a kedvezőbb rendelkezés alkalmazása;

a megtámadott végzésben az e fél által benyújtott kereset elfogadhatatlanságának alátámasztásaként hivatkozott ítélkezési gyakorlat főként a beszkennelt aláírásokra vonatkozik. Ugyanakkor a végzés tárgyát képező konkrét esetre (minősített elektronikus aláírással ellátott kereset, ACA tanúsítvánnyal) vonatkozóan az uniós bíróságok eddig még nem hoztak határozatot;

A jogi rendelkezéseket az alkalmazásuk idején fennálló társadalmi valósággal összefüggésben kell értelmezni, különös figyelemmel e rendelkezések szellemére és céljára.

____________

1 HL 2018. L 224., 3. o.

2 A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 257., 73. o.)