Language of document :

2019 m. balandžio 15 d. Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-709/18 Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Komisija

(Byla C-309/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, atstovaujama advokatų J. J. Azcárate Olano ir E. Almarza Nantes

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti visą skundžiamą nutartį ir todėl priimti šį apeliantės pareikštą ieškinį dėl 2018 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/12141 , kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Morcilla de Burgos“ (SGN)) panaikinimo ir, ir, priimant sprendimą dėl esmės, pripažinti minėtą 2018 m. rugpjūčio 29 d. Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1214 niekiniu, negaliojančiu ir pasekmių nesukeliančiu; taip pat priteisti iš prieštaraujančios šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas grindžiamas proceso pažeidimu Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, kuris pažeidžia apeliantės interesus ir kuris susijęs su Bendrojo Teismo Procedūros reglamento 73 straipsnio 1 dalies ir susijusių straipsnių bei šį reglamentą įgyvendinančios jurisprudencijos pažeidimu, pagrįstu tokiais teisiniais pagrindais:

Skundžiamoje nutartyje neteisingai nustatyta, kad ieškinyje pateikti „tik [ieškovės atstovų] skenuoti parašai“, kai iš tiesų juose buvo pateikti elektroniniai parašai, kurie patvirtinti ACA sertifikatu ir kurie turi tokią pačią teisinę galią kaip ranka pasirašytas parašas.

Šie patvirtinti elektroniniai parašai pripažįstami ir numatyti eIDAS reglamente (Reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje)2 .

Patvirtinti elektroniniai parašai, pagrįsti ACA sertifikatais, visiškai atitinka Bendrojo Teismo procedūros reglamento 73 straipsnio 1 dalį: „siekiant teisinio saugumo, užtikrinti ieškinio autentiškumą ir išvengti pavojaus, kad jis iš tiesų galėtų būti parengtas tam neįgalioto asmens“, kaip priminta skundžiamoje nutartyje.

Bendrojo Teismo procedūros reglamento 73 straipsnio 1 dalis buvo pakeista 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimu, kuris įsigaliojo 2018 m. gruodžio 1 d. (po 2 dienų, kai buvo pareikštas ieškinys); turi būti taikoma palankiausia teisės norma, nes tai yra bendras ir pagrindinis Vakarų baudžiamosios teisės sistemų principas.

Skundžiamoje nutartyje nurodyta jurisprudencija yra iš esmės susijusi su skenuotais parašais. Tačiau šio proceso atvejis (ieškinys su patvirtintu elektroniniu parašu, pagrįstu ACA sertifikatu) nebuvo nagrinėtas Europos Sąjungos teismuose.

Normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į tuo metu, kai jos taikomas, esančias socialines aplinkybes, ypač turint omenyje jų tikslą.

____________

1 OL L 224, 2018, p. 3.

2 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014, p.73).