Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. aprīlī Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 14. februāra rīkojumu lietā T-709/18 Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Komisija

(Lieta C-309/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (pārstāvji: J. J. Azcárate Olano un E. Almarza Nantes, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Pilnībā atcelt pārsūdzēto rīkojumu un līdz ar to atzīt par pieņemamu prasību par tiesību akta atcelšanu, kuru šis lietas dalībnieks bija cēlis saskaņā ar LESD 263. pantu par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1214 (2018. gada 29. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Morcilla de Burgos” (AĢIN)) 1 , lai pēc tam, izskatot lietu pēc būtības, pieņemtu spriedumu, ar kuru minētā Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1214 (2018. gada 29. augusts) tiek atzīta par spēkā neesošu, piespriežot atlīdzināt tiesāšanas izdevumus tam lietas dalībniekam, kas iebilst pret to.

Pamati un galvenie argumenti

Šī apelācijas sūdzība esot pamatota ar tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā pieļauto pārkāpumu, kura rezultātā esot tikušas aizskartas apelācijas sūdzības iesniedzējas intereses un kura pamatā esot tiesību kļūda, kas izpaudās kā Vispārējās tiesas Reglamenta 73. panta 1. punkta un saistīto pantu, kā arī ar to saistītās judikatūras pārkāpums, saskaņā ar šādu juridisko pamatojumu:

pārsūdzētajā rīkojumā būtībā esot kļūdaini atzīts, ka prasības pieteikumā ir bijuši prasītājas pārstāvju “tikai parakstu skenējumi”, lai gan patiesībā tajā esot bijuši kvalificēti elektroniskie paraksti ar ACA kvalificētu sertifikātu, kuriem ir tāda pats juridiskais spēks kā pašrocīgam parakstam;

minētie kvalificētie elektroniskie paraksti esot atzīti un aizsargāti ar Regulu eIDAS, t.i., Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 2 ;

kvalificētie elektroniskie paraksti ar ACA kvalificētajiem sertifikātiem pilnībā atbilst Vispārējās tiesas Reglamenta 73. panta 1. punkta garam un pamatojumam: “tiesiskās drošības labad nodrošināt prasības pieteikuma autentiskumu un izslēgt risku, ka to patiesībā nav sagatavojusi šim nolūkam pilnvarotā persona”, kā tas norādīts pārsūdzētajā rīkojumā;

Vispārējās tiesas Reglamenta 73. panta 1. punkts esot atcelts ar Vispārējās tiesas 2018. gada 11. jūlija lēmumu, attiecīgajam grozījumam stājoties spēkā 2018. gada 1. decembrī (divas dienas pēc prasības pieteikuma iesniegšanas); taču Rietumvalstu tiesību sistēmās vispārējs un universāls princips sodu noteikšanas tiesībās ir labvēlīgākas tiesību normas piemērošana;

judikatūra, kas minēta pārsūdzētajā rīkojumā, lai pamatotu attiecīgā lietas dalībnieka celtās prasības nepieņemamību, galvenokārt attiecas uz skenētiem parakstiem. Taču konkrētajā lietā, kurā izdots šis rīkojums, aplūkotais gadījums (prasības pieteikums, kurš ir parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu ar ACA sertifikātu) nekad neesot ticis izskatīts Eiropas Savienības tiesās;

tiesību normas esot jāinterpretē, ņemot vērā piemērošanas laika sociālo realitāti, it īpaši vadoties pēc to gara un mērķa.

____________

1 OV 2018, L 224, 3. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV 2014, L 257, 73. lpp.).