Language of document :

Recurs introdus la 15 aprilie 2019 de Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 14 februarie 2019 în cauza T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Comisia

(Cauza C-309/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (reprezentanți: J. J. Azcárate Olano și E. Almarza Nantes, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea în totalitate a ordonanţei atacate şi, în consecinţă, admiterea acţiunii în anulare formulate de recurentă în temeiul articolului 263 TFUE împotriva Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1214 al Comisiei din 29 august 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Morcilla de Burgos”(IGP)]1 pentru a intra apoi în analiza cauzei pe fond şi a pronunţa o hotărâre prin care să se declare nulitatea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1214 al Comisiei din 29 august 2018, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată a oricărei părţi care formulează întâmpinare.

Motivele și principalele argumente

Motivul prezentului recurs se întemeiază pe o nelegalitate procedurală săvârşită în procedura care s-a aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, care aduce atingere intereselor recurentei, care decurge dintr-o eroare de drept care provine din încălcarea articolului 73 alineatul (1) şi următoarele din Regulamentul de procedură al Tribunalului şi a jurisprudenţei în materie, date fiind următoarele argumente juridice:

Tribunalul a statuat prin ordonanţa recurată esenţialmente eronat că cererea conţinea „doar semnăturile scanate” ale reprezentanţilor reclamantei în condiţiile în care, în realitate, conţinea semnături electronice calificate, cu certificat de calificare ACA, care au un efect juridic echivalent cu cel al unei semnături manuscrite.

Semnăturile electronice calificate menţionate sunt recunoscute şi prevăzute de Regulamentul eIDAS, Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 20142 .

Semnăturile electronice calificate cu certificate calificate ACA, sunt pe deplin în litera şi spiritul articolului 73 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului: „din motive de securitate juridică, […] să se asigure autenticitatea respectivului act procedural şi să se excludă riscul ca acesta să nu fie, în realitate, opera unui autor abilitat în acest sens”, astfel cum se admite în ordonanţa atacată.

Articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, a fost abrogat prin decizia Tribunalului din 11 iulie 2018, odată cu intrarea în vigoare a modificării de la 1 decembrie 2018 (la două zile după depunerea cererii), aplicarea normei celei mai favorabile constituind un principiu de bază şi universal în dreptul privind sancţiunile în sistemele judiciare occidentale.

Jurisprudenţa invocată în ordonanţa recurată pentru a justifica respingerea ca inadmisibilă a acţiunii formulate de recurentă, se referă în principal la semnăturile scanate. Cu toate acestea, situaţia concretă în speţă (cerere cu semnătură electronică calificată cu certificat ACA) nu a făcut obiectul unei soluţionări de către instanţele Uniunii.

Normele trebuie să fie interpretate în raport cu realitatea socială a timpului în care trebuie să fie aplicate, ţinând cont în special de sensul şi de scopul urmărit.

____________

1 JO 2018, L 224, p. 3.

2 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO 2014, L 257, p.73).