Language of document :

Odvolanie podané 15. apríla 2019: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) zo 14. februára 2019 vo veci T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Komisia

(vec C-309/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (v zastúpení: J. J. Azcárate Olano a E. Almarza Nantes, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

-    zrušiť v celom rozsahu napadnuté uznesenie a v dôsledku toho vyhovieť žalobe, ktorú podala odvolateľka v súlade s článkom 263 ZFEÚ, napádajúc vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1214 z 29. augusta 2018, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Morcilla de Burgos“ (CHZO)1 a následne vydať vo veci samej rozsudok, ktorým sa zruší a zbaví akýchkoľvek účinkov uvedené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1214 z 29. augusta 2018 a zaviazať protistranu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvod tohto odvolania sa opiera o nezrovnalosti konania pred Všeobecným súdom Európskej únie, v ktorom boli porušené záujmy odvolateľky a zakladá sa na porušení článku 73 ods. 1 a ďalších článkov Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a judikatúry, ktorá sa jej týka, v súvislosti s týmito právnymi dôvodmi:

-    Napadnuté uznesenie nesprávne konštatuje, že žaloba obsahovala „iba neskenované podpisy“ právnych zástupcov odvolateľky, hoci v skutočnosti obsahovala potvrdené elektronické podpisy s certifikátom ACA (Autoridad de certificación de la Abogancia, advokátsky úrad pre overovanie pravosti), ktoré majú rovnakú právnu platnosť ako vlastnoručné podpisy.

-    Uvedené potvrdené elektronické podpisy sú uznávané a chránené nariadením eIDAS, nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 20142 .

-    Potvrdené elektronické podpisy a certifikáty ACA úplne napĺňajú ducha a podstatu článku 73 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu: „v oblasti právnej istoty zaručenie pravosti uvedenej procesnej písomnosti a vylúčenie rizika, že v skutočnosti ide o dielo k nemu neoprávnenej osoby“, ako uvádza napadnuté uznesenie.

-    Článok 73 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu bol zrušený rozhodnutím Všeobecného súdu z 11. júla 2018, pričom daná zmena vstúpila do platnosti 1. decembra 2018 (dva dni po podaní žaloby), pričom jednou zo základných a všeobecných zásad sankčného práva západných právnych poriadkov je uplatnenie výhodnejšieho právneho predpisu.

-    Judikatúra uvádzaná v napadnutom uznesení na účely odôvodnenia neprípustnosti podanej žaloby odkazuje hlavne na skenované podpisy. Konkrétny prípad dotknutý v danom uznesení (žaloba podpísaná potvrdeným elektronickým podpisom s certifikátom ACA) však doposiaľ nebol súdmi EÚ prejednávaný.

-    Právne predpisy je potrebné vykladať s ohľadom na aktuálnu spoločenskú realitu najmä s ohľadom na ich duch a konečný účel.

____________

1 Ú. v ES L 224, 2018, s. 3.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 2014, s. 73).