Language of document :

Pritožba, ki jo je Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos vložila 15. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 14. februarja 2019 v zadevi T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Komisija

(Zadeva C-309/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (zastopnika: J. J. Azcárate Olano in E. Almarza Nantes, abogados)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Izpodbijani sklep naj se v celoti razveljavi in posledično dopusti ničnostna tožba, ki jo je pritožnica na podlagi določb člena 263 PDEU vložila zoper Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1214 z dne 29. avgusta 2018 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Morcilla de Burgos“ (ZGO))1 ; nato naj se v okviru vsebinskega odločanja izda sodba, s katero se navedena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1214 z dne 29. avgusta 2018 razglasi za nično in brez učinka, stroški pa naj se naložijo stranki, ki bo temu nasprotovala.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožbeni razlog temelji na nepravilnosti postopka pred Splošnim sodiščem Evropske unije, v katerem so bili kršeni interese pritožnice, pri čemer ta nepravilnost izhaja iz napačne uporabe prava, ki temelji na kršitvi člena 73(1) in drugih Poslovnika Splošnega sodišča ter sodne prakse, izpeljane iz njih, v skladu s to pravno podlago:

V izpodbijanem sklepu je v osnovi napačno ugotovljeno, da je tožba vsebovala „zgolj skenirane podpise“ zastopnikov tožeče stranke, medtem ko je v resnici vsebovala kvalificirane elektronske podpise s kvalificiranim potrdilom ACA, ki imajo enak pravni učinek kot lastnoročni podpis.

Navedeni kvalificirani elektronski podpisi so priznani in zajeti z Uredbo eIDAS, Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 20142 .

Kvalificirani elektronski podpisi s kvalificiranimi potrdili ACA v celoti izpolnjujejo smisel in temelj člena 73(1) Poslovnika Splošnega sodišča: „zaradi pravne varnosti zagotoviti verodostojnost navedene procesne vloge in izključiti tveganje, da ne bi izhajal od za to pooblaščenega avtorja“, kot je navedeno v izpodbijanem sklepu.

Člen 73(1) Poslovnika Splošnega sodišča je bil razveljavljen z odločbo navedenega sodišča z dne 11. julija 2018, navedena sprememba pa je začela veljati 1. decembra 2018 (dva dni po vložitvi tožbe), pri čemer je uporaba ugodnejšega predpisa temeljno in splošno načelo kazenskega prava zahodnih pravnih redov.

Sodna praksa, navedena v izpodbijanem sklepu za utemeljitev nedopustitve tožbe, ki jo je vložila pritožnica, se nanaša predvsem na skenirane podpise. Vendar sodišča Unije konkretnega dejanskega stanja obravnavanega primera (tožba s kvalificiranim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ACA) še niso obravnavala.

Predpise je treba razlagati glede na družbeno resničnost časa, v katerem se uporabljajo, ob upoštevanju zlasti njihovega smisla in namena.

____________

1     UL 2018, L 224, str. 3.

2 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL 2014, L 257, str. 73).