Language of document :

Överklagande ingett den 15 april 2019 av Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 14 februari 2019 i mål T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos mot kommissonen

(Mål C-309/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (ombud: J.J. Azcárate Olano och E. Almarza Nantes, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolens helt ska upphäva det överklagade beslutet, förklara att klagandens talan om ogiltigförklaring, enligt artikel 263 FEUF av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1214 av den 29 augusti 2018 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Morcilla de Burgos” [SGB])1 ska upptas till sakprövning, pröva målet i sak och därefter i sin dom förklara att förordning 2018/1214 är ogiltig samt förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunden för förevarande överklagande är att förfarandet vid tribunalen genomförts på ett felaktigt sätt, så att klagandens intressen skadats. Det rör sig om felaktig rättstillämpning som består i ett åsidosättande av artikel 73.1 och följande artiklar i tribunalens rättegångsregler och av den rättspraxis som rör denna bestämmelse. Grunden vilar på följande rättsliga omständighete:

Tribunalen har felaktigt förklarat att ansökan ˮendast innehåller skannade underskrifterˮ från klagandens representanter, trots att det i själva verket rörde sig om kvalificerade elektroniska underskrifter, med ACA-certifikat, vilka har samma rättsverkningar som handskrivna underskrifter.

Dessa kvalificerade elektroniska underskrifter erkänns och skyddas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 (eIDA-förordningen)2 .

Kvalificerade elektroniska underskrifter, med ACA-certifikat, är helt förenliga med andan i och grunden till artikel 73.1 i tribunalens rättegångsregler, såsom de beskrivs i det överklagade beslutet: ”i rättssäkerhetssyfte, som en garanti för att ansökan är äkta och gör det möjligt att undvika risken för att det inte är advokaten eller den därtill behöriga rådgivaren som har upprättat ansökan”.

Artikel 73.1 i tribunalens rättegångsregler har upphävts genom tribunalens beslut av den 11 juli 2018. Denna ändring trädde i kraft den 1 december 2018 (två dagar efter att ansökan ingavs). Ett utmärkande drag och en universell princip i västerländska rättsordningar är emellertid att den mest gynnande regeln ska tillämpas.

Den rättspraxis som i det överklagade beslutet åberopas för att ogilla klagandens talan rör främst skannade underskrifter. Det nu aktuella fallet (ansökan med kvalificerad elektronisk underskrift, med ACA-certifikat) har emellertid aldrig prövats av unionsdomstolarna.

Reglerna ska tolkas i överensstämmelse med den rådande sociala verkligheten, med särskild hänsyn till reglernas anda och syfte.

____________

1 EUT L 224, 2018, s. 3.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 2014, s. 73).