Language of document :

Жалба, подадена на 18 юни 2019 г. от Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 9 април 2019 г. по дело T-371/17, Qualcomm и Qualcomm Europe/Комисия

(Дело C-466/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (представители: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени Решение C(2017) 2258 окончателен на Европейската комисия от 31 март 2017 г. във връзка с производство съгласно член 18, параграф 3 и член 24, параграф 1, буква г) oт Регламент № 1/2003 на Съвета по преписка AT.39711 – Qualcomm (агресивни търговски практики); (наричано по-нататък „решението“),

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане с оглед на постановеното от Съда решение, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя пред Съда и Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд не разгледал изтъкнатите от жалбоподателя доводи.

Второ основание: констатацията, че решението е надлежно мотивирано, се основава на явни фактически грешки, на грешки при прилагане на правото и на непълнота на мотивите.

Трето основание: констатацията, че поисканата с решението информация е необходима, се основава на явни грешки при прилагане на правото и явни фактически грешки, изопачаване на доказателствата, непълнота на мотивите и на факта, че не са разгледани всички релевантни доказателства.

Четвърто основание: констатацията, че поисканата с решението информация е пропорционална, се основава на явни фактически грешки, изопачаване на доказателствата и на непълнота на мотивите.

Пето основание: Общият съд приложил неправилно нормите, уреждащи тежестта на доказване, що се отнася до предполагаеми нарушения на член 102 ДФЕС.

Шесто основание: някои констатации на Общия съд нарушават правото да не се предоставя самоуличаваща информация.

____________