Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. června 2019 Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 9. dubna 2019 ve věci T-371/17, Qualcomm a Qualcomm Europe v. Komise

(Věc C-466/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (zástupci: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem;

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 2258 final ze dne 31. března 2017 v řízení podle čl. 18 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1/20031 ve věci AT.39711 – Qualcomm (predátorské ceny) (dále jen „rozhodnutí“);

podpůrně vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl v souladu s rozsudkem Soudního dvora, a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení, které navrhovatelky vynaložily v řízení před Soudním dvorem a Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se nevypořádal s argumenty navrhovatelek.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: závěr, že rozhodnutí je přiměřeně odůvodněno, je založen na zjevně nesprávném posouzení skutkového stavu, zjevně nesprávném právním posouzení a na nedostatečném odůvodnění.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: závěr, že informace požadované v rozhodnutí, jsou nezbytné, je založen na zjevně nesprávném posouzení skutkového stavu a zjevně nesprávném právním posouzení, na zkreslení důkazů, na nedostatečném odůvodnění a na nezohlednění všech relevantních důkazů.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: závěr, že informace požadované v rozhodnutí, jsou přiměřené, je založen na zjevně nesprávném posouzení skutkového stavu, na zkreslení důkazů a na nedostatečném odůvodnění.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil pravidla týkající se důkazního břemeno ve vztahu k údajnému porušení článku 102 SFEU.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál dospěl k závěrům, které porušují právo nevypovídat ve svůj neprospěch.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).