Language of document :

Appel iværksat den 18. juni 2019 af Qualcomm, Inc. og Qualcomm Europe, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 9. april 2019 i sag T-371/17, Qualcomm og Qualcomm Europe mod Kommissionen

(Sag C-466/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Qualcomm, Inc. og Qualcomm Europe, Inc. (ved advogado M. Pinto de Lemos Fermiano Rato og dikigoros M. Davilla)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Kommissionens afgørelse C(2017) 2258 final af 31. marts 2017 om en procedure efter artikel 18, stk. 3, og artikel 24, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 1 i sag AT.39711 – Qualcomm (Predation) (»afgørelsen«) annulleres.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på, at denne træffer afgørelse i overensstemmelse med Domstolens dom.

Kommissionen tilpligtes at betale appellantens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende: Retten undlod at behandle de argumenter, som appellanten fremførte.

Andet anbringende: Konklusionen om, at afgørelsen var tilstrækkeligt begrundet, er baseret på åbenbare retlige og faktiske fejl og en utilstrækkelig begrundelse.

Tredje anbringende: Konklusionen om, at den information, der blev anmodet om i afgørelsen, var nødvendig, er baseret på åbenbare retlige og faktiske fejl, urigtig gengivelse af beviserne, utilstrækkelig begrundelse og undladelse af at tage hensyn til alle relevante beviser.

Fjerde anbringende: Konklusionen om, at den information, der blev anmodet om i afgørelsen, var forholdsmæssig, er baseret på åbenbare retlige og faktiske fejl, urigtig gengivelse af beviserne og en utilstrækkelig begrundelse.

Femte anbringende: Retten foretog en urigtig anvendelse af de regler, der regulerer bevisbyrden vedrørende de påståede overtrædelser af artikel 102 TEUF.

Sjette anbringende: Retten drog konklusioner, der er i strid med retten til ikke at inkriminere sig selv.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003, L 1, s. 1).