Language of document :

Qualcomm, Inc.-i, Qualcomm Europe, Inc.-i 18. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 9. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-371/17: Qualcomm ja Qualcomm Europe versus komisjon

(kohtuasi C-466/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (esindajad: advogado M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, dikigoros M. Davilla)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada komisjoni 31. märtsi 2017. aasta otsus C(2017) 2258 final, mis käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1/20031 artikli 18 lõike 3 ja artikli 24 lõike 1 punkti d kohast menetlust juhtumis AT.39711 – Qualcomm (väljatõrjuv hinnakujundus) (edaspidi „otsus“);

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uueks arutamiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega; ja

mõista Euroopa Komisjonilt välja apellandi kohtukulud Üldkohtus ja Euroopa Kohtus.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus ei ole arutanud apellandi esitatud väiteid.

Teine väide: järeldus, et otsus oli piisavalt põhjendatud, põhineb ilmselgetel faktivigadel, õigusnormide rikkumistel ja ebapiisaval põhjendamisel.

Kolmas väide: järeldus, et otsusega nõutud teave oli vajalik, põhineb ilmselgetel õigusnormi rikkumistel ja faktivigadel, tõendite moonutamisel, ebapiisaval põhjendamisel ning kõikide asjakohaste tõendite kaalumata jätmisel.

Neljas väide: järeldus, et otsusega nõutud teave oli proportsionaalne, põhineb ilmselgetel faktivigadel, tõendite moonutamisel ja ebapiisaval põhjendamisel.

Viies väide: Üldkohus on vääralt kohaldanud ELTL artikli 102 väidetava rikkumise tõendamiskoormust reguleerivaid eeskirju.

Kuues väide: Üldkohus on järeldanud, et rikutud on õigust enda vastu ütlusi mitte anda.

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).