Language of document :

Valitus, jonka Qualcomm, Inc. ja Qualcomm Europe, Inc. ovat tehneet 18.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-371/17, Qualcomm ja Qualcomm Europe v. komissio, 9.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-466/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Qualcomm Inc. Ja Qualcomm Europe, Inc. (edustajat: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan valituksenalaisen tuomion

kumoamaan 31.3.2017 annetun komission päätöksen C(2017) 2258 final, joka koskee neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20031 18 artiklan 3 kohdan ja 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista menettelyä (asia AT.39711 — Qualcomm (saalistushinnoittelu) (jäljempänä päätös))

vaihtoehtoisesti palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen sen ratkaisemiseksi unionin tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan valittajille unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin ei ole käsitellyt valittajien esittämiä argumentteja.

Toinen valitusperuste: toteamus siitä, että päätös oli asianmukaisesti perusteltu, perustuu ilmeisiin tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskeviin virheisiin ja perustelujen puutteellisuuteen.

Kolmas valitusperuste: toteamus siitä, että päätöksessä pyydetyt tiedot olivat välttämättömiä, perustuu ilmeisiin tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskeviin virheisiin ja todistusaineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla sekä riittämättömiin perusteluihin ja siihen, että kaikkia merkityksellisiä todisteita ei ole otettu huomioon.

Neljäs valitusperuste: toteamus siitä, että tietojen pyytäminen päätöksessä on ollut kohtuullista, perustuu ilmeisiin tosiseikkoja koskeviin virheisiin, todistusaineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla ja riittämättömiin perusteluihin.

Viides valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti todistustaakkaa koskevia sääntöjä SEUT 102 artiklan väitetyn rikkomisen osalta.

Kuudes valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt toteamuksia, joilla loukataan oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden toteamiseen.

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EUVL 2003, L 1, s. 1).