Language of document :

2019 m. birželio 18 d. Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. balandžio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-371/17 Qualcomm ir Qualcomm Europe / Komisija

(Byla C-466/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc., atstovaujamos advogado M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, dikigoros M. Davilla

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti 2017 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimą C(2017) 2258 final dėl procedūros pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/20031 18 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalies d punktą (byla AT.39711 – Qualcomm (Predation) (toliau − Sprendimas);

papildomai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu, ir

įpareigoti Komisiją atlyginti apeliančių bylinėjimosi išlaidas, patirtas Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas nepaisė apeliančių pateiktų argumentų.

Antrasis pagrindas: išvada, kad Sprendimas yra pakankamai motyvuotas, yra pagrįsta akivaizdžiomis faktų ir teisės klaidomis bei nepakankamai motyvuota.

Trečiasis pagrindas: išvada, kad pagal Sprendimą reikalaujama informacija buvo būtina, yra pagrįsta akivaizdžiomis faktų ir teisės klaidomis, įrodymų iškraipymu, yra nepakankamai motyvuota ir neatsižvelgta į visus susijusius įrodymus.

Ketvirtasis pagrindas: išvada, kad pagal Sprendimą reikalaujama informacija buvo proporcinga, yra pagrįsta akivaizdžiomis faktų ir teisės klaidomis, įrodymų iškraipymu ir yra nepakankamai motyvuota.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas neteisingai taikė įrodinėjimo pareigą reglamentuojančias taisykles dėl tariamo SESV 102 straipsnio pažeidimo.

Šeštasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė išvadas, kurios pažeidė teisę neduoti įrodymų prieš save.

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).