Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. jūnijā Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 9. aprīļa spriedumu lietā T-371/17 – Qualcomm un Qualcomm Europe/Komisija

(Lieta C-466/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (pārstāvji: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt Komisijas 2017. gada 31. marta Lēmumu C(2017) 2258 final par procesu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punktu un 24. panta 1. punkta d) apakšpunktu 1 lietā AT.39711 – Qualcomm (ekskluzivitātes maksājumi) (turpmāk tekstā – “Lēmums”);

pakārtoti nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā atbilstoši Tiesas spriedumam;

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus, kas tām radušies Vispārējā tiesā un Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa neesot izvērtējusi prasītāja izvirzītos argumentus.

Otrais apelācijas sūdzības pamats: konstatējums, ka attiecīgais lēmums ir pienācīgi pamatots, esot balstīts uz acīmredzamām kļūdām faktos, tiesību piemērošanā un nepietiekamu pamatojumu.

Trešais apelācijas sūdzības pamats: konstatējums par to, ka ar attiecīgo lēmumu pieprasītā informācija ir nepieciešama, esot balstīta uz acīmredzamām kļūdām faktos un tiesību piemērošanā, pierādījumu sagrozīšanas, nepietiekama pamatojuma, un visu būtisko pierādījumu neņemšanas vērā.

Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: konstatējums, ka ar Lēmumu pieprasītā informācija ir samērīga, esot balstīts uz acīmredzamām kļūdām faktos, pierādījumu sagrozīšanu un nepietiekamo pamatojumu.

Piektais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi noteikumus attiecībā uz pierādīšanas pienākumu saistībā ar iespējamiem LESD 102. panta pārkāpumiem.

Sestais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa esot veikusi konstatējumus, ar kuriem tiek pārkāptas tiesības neliecināt pret sevi.

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003 L 1, 1. lpp.).