Language of document :

Recurs introdus la 18 iunie 2019 de Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 9 aprilie 2019 în cauza T-371/17, Qualcomm și Qualcomm Europe/Comisia

(Cauza C-466/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (reprezentanți: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea hotărârii atacate cu recurs;

anularea Deciziei C(2017) 2258 final a Comisiei din 31 martie 2017 privind o procedură de aplicare a articolului 18 alineatul (3) și a articolului 24 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1/20031 în cazul AT.39711 – Qualcomm (Prețuri agresive) (denumită în continuare „deciziaˮ);

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare potrivit hotărârii pronunțate de Curte;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în fața Tribunalului și a Curții.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Tribunalul nu a abordat argumentele invocate de recurentă.

Al doilea motiv: concluzia potrivit căreia decizia este motivată corespunzător este întemeiată pe erori vădite de fapt, de drept și pe o motivare insuficientă.

Al treilea motiv: concluzia potrivit căreia informațiile impuse de decizie erau necesare este întemeiată pe erori vădite de drept și de fapt, pe o denaturare a probelor, pe o motivare insuficientă și pe omisiunea examinării tuturor probelor relevante.

Al patrulea motiv: concluzia potrivit căreia informațiile impuse de decizie erau proporționate este întemeiată pe erori vădite de apreciere, pe o denaturare a probelor și pe o motivare insuficientă.

Al cincilea motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat normele privind sarcina probei în ceea ce privește încălcările invocate ale articolului 102 TFUE.

Al șaselea motiv: Tribunalul a dedus concluzii care încalcă dreptul de a evita autoincriminarea.

____________

1 Regulamentul (CE) nr.1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială 8/vol.1, p. 167).