Language of document :

Odvolanie podané 18. júna 2019: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 9. apríla 2019 vo veci T-371/17, Qualcomm a Qualcomm Europe/Komisia

(vec C-466/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (v zastúpení: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2017) 2258 final z 31. marca 2017 o konaní podľa článku 18 ods. 3 a článku 24 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1/20031 vo veci AT.39711 – Qualcomm (predátorská cenotvorba) („Rozhodnutie“),

subsidiárne, vrátil vec na ďalšie konanie Všeobecnému súdu, aby rozhodol v súlade s rozsudkom Súdneho dvora, a

uložil Európskej Komisii povinnosť nahradiť trovy odvolateliek, ktoré im vznikli v súvislosti s konaním pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd neposúdil argumenty, ktoré predložila odvolateľka.

Druhý odvolací dôvod: záver, že Rozhodnutie bolo primerane odôvodnené sa zakladá na zjavne nesprávnom vecnom a právnom posúdení a nedostatočnom odôvodnení.

Tretí odvolací dôvod: záver, že informácie požadované v Rozhodnutí boli nevyhnutné sa zakladá na zjavne nesprávnom právnom a vecnom posúdení, skreslení dôkazov, nedostatočnom odôvodnení a neuvážení všetkých relevantných dôkazov.

Štvrtý odvolací dôvod: záver, že informácie požadované v Rozhodnutí boli primerané sa zakladá na zjavne nesprávnom vecnom posúdení, skreslení dôkazov a nedostatočnom odôvodnení.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil normy týkajúce sa dôkazného bremena v súvislosti s údajnými porušeniami článku 102 ZFEÚ.

Šiesty odvolací dôvod: Všeobecný súd vyvodil závery, ktoré porušujú právo nevypovedať v svoj neprospech.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).