Language of document :

Pritožba, ki sta jo Qualcomm, Inc. in Qualcomm Europe, Inc. vložili 18. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2019 v zadevi T-371/17, Qualcomm in Qualcomm Europe/Komisija

(Zadeva C-466/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (zastopnika: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

razglasi ničnost Sklepa Komisije C(2017) 2258 final z dne 31. marca 2017 v zvezi s postopkom za uporabo člena 18(3) in člena 24(1)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 1/20031 v zadevi AT.39711 – Qualcomm (plenilske cene) (v nadaljevanju: izpodbijani sklep);

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči v skladu s sodbo Sodišča, in

Komisiji naloži plačilo stroškov, ki so pritožnicama nastali pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni preučilo nekaterih trditev, ki sta jih navedli pritožnici.

Drugi pritožbeni razlog: ugotovitev, da je bil izpodbijani sklep ustrezno obrazložen, temelji na očitno napačni presoji dejstev, očitno nepravilni uporabi prava in neustrezni obrazložitvi.

Tretji pritožbeni razlog: ugotovitev, da so podatki, ki se zahtevajo z izpodbijanim sklepom, potrebni, temelji na očitno nepravilni uporabi prava in očitno napačni presoji dejstev, izkrivljanju dokazov, nezadostni obrazložitvi in ​​neupoštevanju vseh upoštevnih dokazov.

Četrti pritožbeni razlog: ugotovitev, da so bili podatki, ki se zahtevajo z izpodbijanim sklepom, sorazmerni, temelji na očitno napačni presoji dejstev, izkrivljanju dokazov in nezadostni obrazložitvi.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravila o dokaznem bremenu glede zatrjevanih kršitev člena 102 PDEU.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s svojimi ugotovitvami kršilo privilegij zoper samoobtožbo.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).