Language of document :

Överklagande ingett den 18 juni 2019 av Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 9 april 2019 i mål T-371/17, Qualcomm och Qualcomm Europe mot kommissionen

(Mål C-466/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (ombud: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017) 2258 final av den 31 mars 2017 om ett förfarande i enlighet med artiklarna 18.3 och 24.1 d i rådets förordning (EG) nr 1/20031 i ärende AT.39711 – Qualcomm (underprissättning i konkurrensbegränsande syfte) (nedan kallat beslutet),

alternativt återförvisa målet till tribunalen för ny prövning i enlighet med domstolens dom, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta klagandenas kostnader i målen vid domstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen har inte prövat alla klagandens argument.

Andra grunden: Tribunalens bedömning att beslutet innehöll en tillräcklig motivering grundas på uppenbara felaktigheter i sak- och rättsfrågor och är otillräckligt motiverad.

Tredje grunden: Tribunalens bedömning att den information som skulle lämnas enligt beslutet var nödvändig grundas på uppenbara felaktigheter i sak- och rättsfrågor, missuppfattning av bevisningen och är otillräckligt motiverad. Tribunalen har härvid inte beaktat all relevant bevisning.

Fjärde grunden: Tribunalens bedömning att den information som skulle lämnas enligt beslutet var proportionerlig grundas på felaktigheter i sakfrågor, missuppfattning av bevisningen och är otillräckligt motiverad.

Femte grunden: Tribunalen har gjort en felaktig tillämpning av reglerna om bevisbördan i fråga om påstådda överträdelser av artikel 102 FEUF.

Sjätte grunden: Tribunalen drog slutsatser som innebär ett åsidosättande av rätten att inte behöva ange sig själv.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).