Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. maijā iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – D.J./Radiotelevizija Slovenija

(Lieta C-344/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītājs: D.J.

Atbildētāja: Radiotelevizija Slovenija

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/38 1 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā šajā tiesvedībā par darba laiku ir uzskatāma pastāvīga pieejamība, kuras laikā radiotelevīzijas raidījumu centrā strādājošam darbiniekam ārpus darba laika (kad tā fiziska atrašanās darba vietā nav nepieciešama) ir jābūt sasniedzamam pēc izsaukuma un vajadzības gadījumā jāierodas darba vietā stundas laikā?

Vai tādos apstākļos kā šajā lietā pastāvīgas pieejamības jēdziena definīciju ietekmē apstāklis, ka darbinieks dzīvo dzīvojamās telpās tajā objektā, kur viņš strādā (radiotelevīzijas raidījumu centrā), jo teritorijas ģeogrāfiskās īpatnības padara ikdienas atgriešanos mājās (“otrpus ielejai”) par neiespējamu (vai sarežģītāku)?

Vai atbilde uz diviem iepriekšējiem jautājumiem būtu atšķirīga, ja konkrētajā teritorijā brīvā laika pavadīšanas iespējas ir ierobežotas vietas ģeogrāfisko īpatnību dēļ, vai tajā darbiniekam ir lielākas grūtības rīkoties ar savu brīvo laiku un pievērsties savām interesēm (kas nebūtu, ja viņš dzīvotu mājās)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299,  9. lpp.).