Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 2. mája 2019 – D. J./Radiotelevizija Slovenija

(vec C-344/19)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: D. J.

Žalovaný: Radiotelevizija Slovenija

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 smernice 2003/881 vykladať v tom zmysle, že za okolností, aké nastali v prejednávanej veci, sa za pracovný čas považuje „trvalá dostupnosť“ (pracovná pohotovosť mimo pracoviska), počas ktorej je pracovník vykonávajúci prácu v rámci stanice pre rozhlasové a televízne vysielanie povinný byť v čase pracovného voľna (v ktorom nie je potrebná jeho fyzická prítomnosť na pracovisku) telefonicky zastihnuteľný, pričom v prípade potreby sa musí do hodiny vrátiť na pracovisko?

Má na stanovenie povahy inštitútu „trvalej dostupnosti“ (pracovná pohotovosť mimo pracoviska), za okolností, aké nastali v prejednávanej veci, vplyv skutočnosť, že pracovník je ubytovaný v mieste výkonu svojej práce (stanica pre rozhlasové a televízne vysielanie), keďže každodenné dochádzanie do miesta bydliska („dole do údolia“) je vzhľadom na zemepisné vlastnosti danej lokality nemožné (alebo sťažené)?

Mala by byť odpoveď na vyššie uvedené otázky odlišná v prípade, ak by išlo o miesto, v ktorom má pracovník v dôsledku zemepisných vlastností danej lokality obmedzené možnosti venovať sa voľnočasovým aktivitám alebo má obmedzenejšie možnosti nakladať s voľným časom a starať sa o svoje záujmy (v porovnaní s prípadom, ak by bol ubytovaný v mieste svojho bydliska)?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).