Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2019 ClientEarth proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 4. dubna 2019 ve věci T-108/17, ClientEarth v. Komise

(Věc C-458/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ClientEarth (zástupce: A. Jones, barrister)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Evropská agentura pro chemické látky

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-108/17;

vrátil věc Tribunálu k opětovnému projednání nebo podpůrně

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-108/17 a

rozhodl, že návrh na zrušení je přípustný a opodstatněný, a proto zrušil napadené rozhodnutí a v každém případě

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených vedlejšími účastnicemi v řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, k němuž došlo tím, že bylo konstatováno, že se žaloba podaná u Tribunálu „může vztahovat pouze na zákonnost rozhodnutí o žádosti o vnitřní přezkum, a nikoli na dostatečnou nebo nedostatečnou povahu tohoto rozhodnutí“ a že „žalobní důvody a argumenty vznesené před Tribunálem v žalobě, která zní na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vnitřní přezkum, mohou […] být považovány za přípustné pouze, pokud tyto žalobní důvody a argumenty již byly žalobkyní uvedeny v žádosti o vnitřní přezkum“, a že byly jako nepřípustné odmítnuty některé části návrhu žalobkyně na zrušení na tomto základě.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, k němuž došlo tím, že byly na nevládní organizace postupující na základě článků 10 a 12 Aarhuského nařízení1 kladeny příliš vysoké požadavky, pokud jde o dokazování.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, k němuž došlo tím, že bylo konstatováno, že snížení vyrobeného nebo použitého množství panenského DEHP2 prostřednictvím použití recyklované podoby DEHP může představovat funkci v souladu s nařízením REACH3 a základ pro relevantní analýzu alternativ.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, k němuž došlo tím, že posuzování souladu ve smyslu čl. 60 odst. 7 nařízení REACH bylo vyloženo jako ryze formální, aniž by bylo požadováno ověření toho, zda informace poskytnuté v žádosti skutečně splňují požadavky článku 62 a přílohy I.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 60 odst. 4 v tom smyslu, že umožňuje dospět k závěru o rovnováze mezi riziky a přínosy bez informace, že riziko splňuje požadavky přílohy I.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, k němuž došlo tím, že bylo konstatováno, že „ve světle čl. 60 odst. 2 a čl. 62 odst. 4 písm. d) nařízení č. 1907/2006 [je] třeba učinit závěr, že pouze informace, které se vztahují k podstatným vlastnostem látky, jež byly zahrnuty do přílohy XIV nařízení č. 1907/2006, jsou relevantní pro posouzení rizik uvedených v čl. 60 odst. 4 první větě“.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení, kterého se Tribunál dopustil při výkladu zásady předběžné opatrnosti.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. 2006, L 264, s. 13).

2 Látka vzbuzující mimořádné obavy.

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. 2006, L 396, s. 1).