Language of document :

Appel iværksat den 14. juni 2019 af ClientEarth til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 4. april 2019 i sag T-108/17, ClientEarth mod Kommissionen

(Sag C-458/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: ClientEarth (ved barrister A. Jones)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom i sag T-108/17 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling, eller subsidiært:

Rettens dom i sag T-108/17 ophæves og

Appellen fremmes til realitetsbehandling og appellanten gives medhold og følgelig annulleres den omtvistede afgørelse, og under alle omstændigheder:

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de af intervenienterne afholdte omkostninger, i sagen i første instans og i appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende: Retlig fejl ved konstateringen af, at søgsmålet for Retten »kun kan vedrøre lovligheden af afgørelsen vedrørende ansøgningen om fornyet prøvelse og ikke den tilstrækkelige karakter eller lignende af ansøgningen om tilladelse« og at »anbringender for Retten i et søgsmål med påstand om annullation af en afgørelse om afslag på en ansøgning om fornyet prøvelse kun kan behandles for så vidt som disse anbringender allerede har været rejst af sagsøgeren i ansøgningen om fornyet prøvelse« og ved afvisningen af visse dele af sagsøgerens annullationssøgsmål på disse grundlag.

Andet anbringende: Retlig fejl ved anvendelsen af en alt for høj bevisstandard ved ikkestatslige organisationers (NGO'er) søgsmål i henhold til artikel 10 og artikel 12 i Århus-forordningen 1 .

Tredje anbringende: Retlig fejl ved konstateringen af, at en reducering af mængden af et nyt SVHC2 fremstillet eller anvendt ved i stedet at anvende en genbrugt version af SVHC, kan udgøre en funktion i overensstemmelse med REACH-forordningen 3 og grundlaget for en relevant analyse af alternativer.

Fjerde anbringende: Retlig fejl ved fortolkningen af overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 60, stk. 7, i REACH-forordningen som rent formel uden krav om kontrol af, om oplysninger i en ansøgning rent faktisk opfylder kravene i artikel 62 og i bilag I.

Femte anbringende: Retlig fejl ved fortolkningen af artikel 60, stk. 4, således, at det er tilladt at konkludere på balancen mellem risici og fordele uden oplysninger om risici, som opfylder kravene i bilag I.

Sjette anbringende: Retlig fejl ved konstateringen af, at »i lyset af artikel 60, stk. 2, og artikel 62, stk. 4, litra d) i forordning nr. 1907/2006 skal det konkluderes, at kun data vedrørende et stofs iboende egenskaber, som er medtaget i bilag XIV til forordning nr. 1907/2006, er relevante med henblik på den risikobedømmelse, der henvises til i første punktum i artikel 60, stk. 4«.

Syvende anbringende: Retlig fejl i forbindelse med Rettens fortolkning af forsigtighedsprincippet.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6.9.2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT 2006, L 264, s. 13).

2     Særligt problematisk stof.

3     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT 2006, L 396, s. 1).