Language of document :

Valitus, jonka ClientEarth on tehnyt 14.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-108/17, ClientEarth v. komissio, 4.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-458/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: ClientEarth (edustaja: A. Jones, barrister)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-108/17 antaman tuomion

palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle uudelleen tutkimista varten, tai vaihtoehtoisesti

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-108/17 antaman tuomion ja

ottamaan kumoamisvaatimuksen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi sekä kumoamaan tämän seurauksena riidanalaisen päätöksen, ja joka tapauksessa

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien väliintulijoiden kulut, ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy toteamukseen siitä, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne ”voi koskea ainoastaan sisäistä uudelleentarkastelua koskevan vaatimuksen seurauksena annetun päätöksen lainmukaisuutta eikä lupahakemuksen perusteltavuutta” ja että ”unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jolla vaaditaan kumoamaan sisäistä uudelleentarkastelua koskevan vaatimuksen hylkäämisestä tehty päätös, yhteydessä esitetyt kanneperusteet ja väitteet voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos kantaja on esittänyt kyseiset kanneperusteet ja väitteet jo sisäistä uudelleentarkastelua koskevassa vaatimuksessa” sekä siihen, että valittajan kumoamisvaatimus jätettiin osittain tutkimatta näillä perusteilla.

Toinen valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy liian korkean näyttötaakan asettamiseen Århusin yleissopimuksen1 10 ja 12 artiklan perusteella vaatimuksia esittäville kansalaisjärjestöille.

Kolmas valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy toteamukseen siitä, että käyttämättömän SVHC-aineen2 tuotetun tai käytetyn määrän vähentäminen käyttämällä sen sijaan kierrätettyä SVHC-ainetta voi olla REACH-asetuksen3 mukainen käyttötarkoitus ja toimia perustana vaihtoehdon arvioimisessa.

Neljäs valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy REACH-asetuksen 60 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulkitsemiseen siten, että se on pelkästään muodollinen eikä edellytä sen tutkimista, täyttävätkö hakemuksessa annetut tiedot todella 62 artiklassa ja liitteessä I asetetut edellytykset.

Viides valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy 60 artiklan 4 kohdan tulkitsemiseen siten, että se mahdollistaisi toteamusten tekemisen riskien ja hyötyjen punninnan perusteella ilman tietoa liitteessä I asetetut edellytykset täyttävästä riskistä.

Kuudes valitusperuste: Virhe, joka liittyy toteamukseen siitä, että ”asetuksen N:o 1907/2006 60 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 4 kohdan d alakohdan perusteella olisi katsottava, että ainoastaan asetuksen N:o 1907/2006 liitteeseen XIV sisällytetyn aineen sisäisiin ominaisuuksiin liittyvillä tiedoilla on merkitystä 60 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun riskinarvioinnin kannalta”.

Seitsemäs valitusperuste: Oikeudellinen virhe, joka liittyy unionin yleisen tuomioistuimen varovaisuusperiaatetta koskevaan tulkintaan.

____________

1 Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006 (EUVL 2006, L 264, s. 13).

2 Erityistä huolta aiheuttava aine.

3 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1).