Language of document :

Žalba koju je 14. lipnja 2019. podnio ClientEarth protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 4. travnja 2019. u predmetu T-108/17, ClientEarth protiv Komisije

(predmet C-458/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: ClientEarth (zastupnik: A. Jones, barrister)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Europska agencija za kemikalije

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-108/17;

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; ili, podredno

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-108/17, i

proglasi tužbu za poništenje dopuštenom i osnovanom te posljedično poništi pobijanu odluku, i, u svakom slučaju,

naloži Komisiji snošenje troškova, uključujući troškove intervenijenata u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava u odnosu na navođenje da se tužba pred Općim sudom „može odnositi samo na zakonitost odluke o zahtjevu za interno preispitivanje, a ne na dostatnost zahtjeva za davanje autorizacije” i da se „tužbeni razlozi i argumenti koji su pred Općim sudom istaknuti u okviru tužbe za poništenje odluke o odbijanju zahtjeva za interno preispitivanje mogu smatrati dopuštenima samo u dijelu u kojem je tužitelj te tužbene razloge i te argumente već istaknuo u zahtjevu za interno preispitivanje” te u odnosu na odbijanje određenih dijelova tužiteljeve tužbe za poništenje na tim osnovama.

Drugi žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava primjenom previsokih standarda za dokaze neprofitnih organizacija (NGOs) koje pokreću postupke na temelju članaka 10. i 12. Aarhuške uredbe1 .

Treći žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava presudivši da smanjivanje količine proizvedenog ili korištenog neobrađenog SHVC-a2 , korištenjem reciklirane verzije SHVC-a umjesto toga, može činiti funkciju u skladu s Uredbom REACH3 te osnovu za relevantnu analizu alternativa.

Četvrti žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava pri tumačenju ocjenjivanja sukladnosti iz članka 60. stavka 7. Uredbe REACH kao isključivo formalne bez zahtijevanja provjere jesu li informacije pružene u tužbi zaista ispunjavale zahtjeve iz članka 62. i Priloga I.

Peti žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava pri tumačenju članka 60. stavka 4. na način da se može zaključiti o ravnoteži između rizika i koristi bez informacija o riziku ispunjavanja zahtjeva iz Priloga I.

Šesti žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava presudivši da „s obzirom na članak 60. stavak 2. i članak 62. stavak 4. točku (d) Uredbe br. 1907/2006, valja zaključiti da su za procjenu rizika iz prve rečenice članka 60. stavka 4. Uredbe br. 1907/2006 relevantni samo podaci koji se odnose na unutarnja svojstva tvari koji su uvršteni u Prilog XIV. Uredbi br. 1907/2006”.

Sedmi žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava pri tumačenju načela predostrožnosti od strane Općeg suda.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL 2006., L 264, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 20., str. 29.)

2 Posebno zabrinjavajuće tvari

3 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL 2006., L 396, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.)