Language of document :

Recurs introdus la 14 iunie 2019 de ClientEarth împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 4 aprilie 2019 în cauza T-108/17, ClientEarth/Comisia Europeană

(Cauza C-458/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: ClientEarth (reprezentanți: A. Jones, barrister)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-108/17;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal sau, cu titlu subsidiar,

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-108/17 și

declararea acțiunii în anulare ca fiind admisibilă și întemeiată și, în consecință, anularea deciziei atacate și, în orice caz,

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de interveniente, în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: eroare de drept atunci când a declarat că acțiunea în fața Tribunalului „nu poate privi decât legalitatea deciziei privind cererea de reexaminare internă, iar nu caracterul suficient sau nu al cererii de autorizare” și că „motivele și argumentele invocate în fața Tribunalului în cadrul unei acțiuni în anularea unei decizii de respingere a unei cereri de reexaminare internă nu pot fi considerate admisibile decât în măsura în care aceste motive și aceste argumente au fost deja prezentate de reclamant în cererea de reexaminare internă” și atunci când a respins ca inadmisibile anumite părți ale acțiunii în anulare formulate de reclamanți în aceste temeiuri.

Al doilea motiv: eroare de drept atunci când a aplicat un standard prea înalt în materie de probațiune în privința organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care formulează acțiuni în temeiul articolelor 10 și 12 din Regulamentul Aarhus1 .

Al treilea motiv: eroare de drept atunci când a statuat că reducerea cantității de SVHC2 produse sau utilizate prin utilizarea ca înlocuitor a versiunii reciclate a SVHC poate constitui o funcție în conformitate cu Regulamentul REACH3 și un temei pentru o analiză relevantă a alternativelor.

Al patrulea motiv: eroare de drept atunci când a interpretat evaluarea conformității prevăzută de articolul 60 alineatul (7) din Regulamentul REACH drept pur formală fără necesitatea verificării dacă informațiile furnizate de o cerere îndeplinesc efectiv cerințele articolului 60 și ale anexei I.

Al cincilea motiv: eroare de drept atunci când a interpretat articolul 60 alineatul (4) în sensul că permite să se ajungă la o concluzie privind echilibrul între riscuri și beneficii fără informații cu privire la riscuri care să îndeplinească cerințele anexei I.

Al șaselea motiv: eroare de drept atunci când a statuat că „în lumina articolului 60 alineatul (2) și a articolului 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul nr. 1907/2006, trebuie să se concluzioneze că numai datele care se referă la proprietățile intrinsece ale unei substanțe care au fost incluse în anexa XIV la Regulamentul nr. 1907/2006 sunt relevante pentru evaluarea riscurilor vizată la articolul 60 alineatul (4) prima teză”.

Al șaptelea motiv: eroare de drept în ceea ce privește interpretarea principiului precauției dată de Tribunal.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO 2006, L 264, p. 13, Ediție specială, 15/vol. 17, p. 126).

2 Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

3 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 2006, L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3).