Language of document :

Odvolanie podané 14. júna 2019: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 4. apríla 2019 vo veci T-108/17, ClientEarth/Komisia

(vec C-458/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ClientEarth (v zastúpení: A. Jones, barrister)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Európska chemická agentúra

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-108/17,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, alebo subsidiárne

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-108/17, a

vyhlásil návrh na zrušenie za prípustný a dôvodný a v dôsledku toho zrušil napadnuté rozhodnutie, a v každom prípade

uložil Komisii povinnosť znášať trovy prvostupňového a odvolacieho konania, vrátane trov konania, ktoré vznikli vedľajším účastníkom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie spočívajúce v závere, že žaloba pred Všeobecným súdom „sa môže týkať len zákonnosti rozhodnutia o žiadosti o vnútorné preskúmanie, a nie dostatočnej alebo nedostatočnej povahy žiadosti o autorizáciu“ a že „žalobné dôvody a tvrdenia predložené v konaní pred Všeobecným súdom v rámci konania o žalobe smerujúcej k zrušeniu rozhodnutia, ktorým sa zamietla žiadosť o vnútorné preskúmanie, nemožno považovať za prípustné, pokiaľ tieto žalobné dôvody a tvrdenia už žalobkyňa predložila v žiadosti o vnútorné preskúmanie“ a v zamietnutí určitej časti návrhu odvolateľky na tomto základe.

Druhý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie spočívajúce v uplatnení príliš vysokého štandardu dôkazov na mimovládne organizácie (MO) podávajúce žiadosti podľa článkov 10 a 12 Aarhuského nariadenia1 .

Tretí odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie spočívajúce v rozhodnutí, že zníženie množstva vyrábanej alebo používanej panenskej LVVVO2 používaním recyklovanej verzie LVVVO na jej mieste môže predstavovať funkciu v súlade s nariadením REACH3 .

Štvrtý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie pri výklade posúdenia zhody podľa článku 60 ods. 7 nariadenia REACH ako čisto formálneho bez požiadavky overenia, či informácie uvedené v žiadosti v skutočnosti spĺňajú požiadavky podľa článku 62 a prílohy I.

Piaty odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie pri výklade článku 60 ods. 4 ako umožňujúceho vyhodnotiť rovnováhu medzi rizikami a prínosmi bez toho, aby informácie o riziku spĺňali požiadavky podľa prílohy I.

Šiesty odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie spočívajúce v rozhodnutí, že „vo svetle článku 60 ods. 2 a 62 ods. 4 písm. d) nariadenia č. 1907/2006 treba prijať záver, že iba údaje, ktoré sa týkajú vnútorných vlastností látky, ktoré boli zahrnuté do prílohy XIV nariadenia č. 1907/2006, sú relevantné pre posúdenie rizík podľa článku 60 ods. 4 prvej vety“.

Siedmy odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, ako Všeobecný súd vyložil princíp obozretnosti.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 2006, s. 13).

2 Látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).