Language of document :

Överklagande ingett den 14 juni 2019 av ClientEarth av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 4 april 2019 i mål T-108/17, ClientEarth mot kommissionen

(Mål C-458/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ClientEarth (ombud: A. Jones, barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-108/17,

återförvisa målet tillbaka till tribunalen för förnyad prövning, eller alternativt

upphäva tribunalens dom i mål T-108/17, och

fastställa att talan om ogiltigförklaring kan upptas till prövning och är välgrundad och följaktligen ogiltigförklara det omtvistade beslutet, samt, under alla omständigheter

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppstått för intervenienten, i första instans och med anledning av överklagandet.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att ”talan endast [kan] avse huruvida beslutet om begäran om intern omprövning är lagenligt och inte huruvida tillståndsansökan var tillräcklig” och att ”de grunder och argument som anförs vid tribunalen inom ramen för en talan om ogiltigförklaring av ett beslut om avslag på en begäran om intern omprövning kan tas upp till prövning endast i den mån sökanden redan har anfört dessa grunder och argument i begäran om intern omprövning”. Vidare gjorde tribunalen likaså en felaktig rättstillämpning då den avvisade vissa delar sökandens talan om ogiltigförklaring på dessa grunder.

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att tillämpa för höga beviskrav för icke statliga organisationer som agerar med stöd av artiklarna 10 och 12 i förordning (EG) nr 1367/2006.1

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att en minskning av mängden av ett producerat eller använt JÄSIMSB2 genom användning av ett återvunnet JÄSIMSB kan utgöra en funktion som är förenlig med Reach-förordningen3 och grund för en relevant analys av alternativen.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den tolkade den överensstämmelsebedömning som föreskrivs i artikel 60.7 i Reach-förordningen på så att den är rent formell utan krav på att kontrollera huruvida de uppgifter som lämnas i en ansökan verkligen uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 62 och bilaga I.

Femte grunden: Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 60.4 såsom att den tillåter att avvägningen mellan riskerna och fördelarna avgörs utan information om att risken uppfyller kraven i bilaga I.

Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att ”mot bakgrund av artiklarna 60.2 och 62.4 d i förordning nr 1907/2006 [ska det] konstateras att endast uppgifter som avser de inneboende egenskaper hos ett ämne vilka förtecknas i bilaga XIV till förordning nr 1907/2006 är relevanta vid den riskbedömning som avses i artikel 60.4 första meningen i förordning nr 1907/2006”.

Sjunde grunden: Felaktig rättstillämpning vid tolkningen av försiktighetsprincipen.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 2006, s. 13).

2 Jungfruligt ämne som inger mycket stora betänkligheter

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1, rättelse EUT L 136, 2007, s. 3).