Language of document :

Жалба, подадена на 13 юни 2019 г. от Deutschen Lufthansa AG срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 12 април 2019 г. по дело T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Европейска комисия

(Дело C-453/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG (представител: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Европейска комисия, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да приеме, че жалбата е допустима и основателна, тъй като жалбоподателят оспорва мярка № 12 (плащания в капиталовия резерв на FFHG1 ) с мотива, че тази мярка позволява да се финансират оперативни помощи в полза на FFHG,

да отмени решение на Общия съд от 12 април 2019 г. по дело T-492/15 в останалата част,

да уважи искането в първоинстанционното производство и да отмени спорното решение SA.21121 на Комисията от 1 октомври 2014 г.2 (с изключение на мярка № 12, доколкото е използвана за плащане на оперативни помощи за FFHG),

при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, и

да осъди Комисията да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С жалбата си жалбоподателят изтъква по същество следните основания:

Индивидуални помощи, за които е открита официална процедура по разследване:

жалбоподателят твърди, че още съгласно решение COFAZ3 е лично засегнат и следователно притежава активна процесуална легитимация. Това било така, тъй като Комисията не е взела предвид основни факти и допълнителни ползи, въпреки че жалбоподателят я е известил за тези мерки. Поради това Комисията нарушила процесуалните права на жалбоподателя.

ако следва да се приложи т. нар. съдебна практика Mory4 , то субсидиарно би трябвало да се приложи първата алтернатива. С оглед на нарушението на процесуалните права на жалбоподателя Комисията не би могла да приеме, че е провела редовна официална процедура по разследване. В този случай жалбоподателят също бил лично засегнат и следователно притежавал активна процесуална легитимация.

при условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че жалбата трябва да се приеме за допустима и ако следва да се приложи втората алтернатива на т. нар. практика Mory, съгласно което жалбоподателят следва да докаже, че поради помощите е претърпял съществено засягане на положението му на пазара. В този случай се обръщала тежестта на доказване или най-малкото в полза на жалбоподателя възниквало облекчаване на тази тежест, тъй като Комисията произволно пренебрегвала известните ѝ факти от значение за случая. Изцяло при условията на евентуалност следвало да се приеме, че жалбоподателят действително е доказал такова съществено засягане. Различната правна преценка от Общия съд не отчитала практиката на Съда и се основавала на неправилен правен анализ на съответния пазар. В това отношение според жалбоподателя Общият съд е изопачил и съкратил изложението на фактите както от жалбоподателя и така и от Комисията, изменил е съдържанието на обжалваното решение и е нарушил правилата относно тежестта на доказване.

Правилата за държавна помощ:

и в контекста на правилата за държавна помощ според жалбоподателя жалбата е следвало да се приеме за допустима с оглед на решението Montessori5 .

Индивидуални помощи, за които не е водена официална процедура по разследване:

що се отнася до индивидуалните помощи, за които не е водена официална процедура по разследване, жалбоподателят счита, че жалбата следва при всички случаи да се приеме за допустима с оглед на първата алтернатива на съдебната практика Mory, тъй като в това отношение Комисията не е започнала задълбочена процедура по разследване.

____________

1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2     Решение (ЕС) 2016/789 относно държавна помощ SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07), приведена в действие от Германия във връзка с финансирането на летище Франкфурт Хан и финансовите отношения между летището и Ryanair (ОВ L 134, 2016 г., стр. 46).

3     Решение на Съда от 12 юли 1990 г. Société CdF Chimie azote et fertilisants SA и Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA/Комисия (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Решение на Съда от 17 септември 2015 г. Mory SA и др./Европейска комисия (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Решение на Съда от 6 ноември 2018 г. Scuola Elementare Maria Montessori Srl и др. (C-622/16 P—C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).