Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 13. června 2019 Deutsche Lufthansa AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 12. dubna 2019 ve věci T-492/15, Deutsche Lufthansa AG v. Evropská komise

(Věc C-453/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Deutsche Lufthansa AG (zástupce: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Land Rheinland-Pfalz a Ryanair DAC

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že žaloba byla přípustná a opodstatněná v rozsahu, v němž navrhovatelka napadla opatření č. 12 (vklad do kapitálové rezervy FFHG1 ) s odůvodněním, že tímto opatřením byly financovány provozní podpory ve prospěch FFHG;

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2019 ve věci T-492/15;

vyhověl návrhovému žádání vznesenému v prvním stupni a zrušil rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2014 SA.211212 (s výjimkou opatření č. 12, pokud bylo použito k financování provozních podpor pro FFHG);

podpůrně vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje tímto kasačním opravným prostředkem zejména následující důvody kasačního opravného prostředku:

Individuální podpory, ke kterým již bylo zahájeno vyšetřovací řízení:

Navrhovatelka již byla osobně dotčena rozsudkem COFAZ3 , čímž se jí dostalo aktivní legitimace. Důvodem je skutečnost, že Komise nezohlednila důležité prvky skutkového stavu a dodatečná zvýhodnění, přestože jí tato opatření navrhovatelka sdělila. Tím Komise porušila její procesní práva.

Pokud by měla být použita tzv. Mory-judikatura4 , musela by být podpůrně použita první alternativa. Z důvodu porušení procesních práv navrhovatelky nemůže být na Komisi nahlíženo tak, že provedla řádné vyšetřovací řízení. I v tomto případě je navrhovatelka osobně dotčena, čímž se jí dostalo aktivní legitimace.

Podpůrně je na třeba na žalobu nahlížet jako přípustnou, pokud by měla být použita druhá alternativa tzv. Mory-judikatury, podle níž musí žalobkyně prokázat, že bylo podporami podstatně zasaženo do jejího postavení na trhu. V tomto případě dochází k přenesení důkazního břemene, přinejmenším ale k jeho zmírnění ve prospěch navrhovatelky, jelikož Komise svévolně nezohlednila relevantní skutkové okolnosti, které jí byly známy. Pouze podpůrně je třeba poznamenat, že navrhovatelka takové podstatné zasažení skutečně prokázala. Odlišné právní posouzení Tribunálem by šlo nad rámec judikatury Soudního dvora a vedlo k právně nesprávnému posouzení relevantního trhu. Tribunál v této souvislosti zkreslil a zkrátil skutkové okolnosti přednesené jak navrhovatelkou, tak Komisí, změnil obsah napadeného usnesení a porušil pravidla o důkazním břemeni.

Režimy podpor:

I v případě režimů podpor bylo dle navrhovatelky třeba na základě rozsudku „Montessori“5 prohlásit žalobu za přípustnou.

Individuální podpory bez vyšetřovacího řízení:

V případě individuálních podpor bez vyšetřovacího řízení bylo třeba žalobu každopádně považovat za přípustnou, a sice protože Komise k tomuto nezahájila hloubkové vyšetřovací řízení.

____________

1 Letiště Frankfurt-Hahn GmbH

2 Rozhodnutí (EU) 2016/789 o státní podpoře SA.21121 (C-29/08) (ex NN 54/07), kterou poskytlo Německo v souvislosti s financováním letiště Frankfurt-Hahn a finančními vztahy mezi letištěm a společností Ryanair (Úř. věst. 2016, L 134, s. 46)

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA a Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA v. Komise (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4 Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 2015, Mory SA a další v. Evropská komise (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5 Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl a další (C-622/16 P až C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).