Language of document :

Deutsche Lufthansa AG 13. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas laiendatud koda) 12. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-492/15: Deutsche Lufthansa AG versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-453/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Deutsche Lufthansa AG (esindaja: Rechtsanwalt A. Martin-Ehlers)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et hagi oli vastuvõetav ja põhjendatud osas, milles hageja vaidlustas meetme nr 12 (makse FFHG1 kapitalireservi) põhjusel, et see meede võimaldas rahastada FFHG-le antud tegevusabi;

tühistada ülejäänud osas Üldkohtu 12. aprilli 2019. aasta otsus kohtuasjas T-492/15;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõue ja tühistada vaidlustatud komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus SA.211212 (välja arvatud meede nr 12 osas, milles seda kasutati FFHG-le tegevusabi makse tegemiseks);

teise võimalusena saata kohtuasi Üldkohtule otsuse tegemiseks tagasi, ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuses sisuliselt järgmised väited:

Üksikabi, mille suhtes algatati kontrollimenetlus:

Hageja oli kohtuotsuse COFAZ3 alusel juba isiklikult puudutatud ja seega oli tal õigus esitada hagi. Ta leiab, et komisjon ei võtnud arvesse olulisi asjaolusid ja täiendavaid eelised, kuigi hageja teda nendest meetmetest teavitas. Komisjon rikkus seeläbi hageja menetlusõigusi.

Kui kohaldamisele peaks kuuluma Mory kohtupraktika4 , tuleb täiendava võimalusena kohaldada esimest alternatiivi. Kuna komisjon on rikkunud hageja menetlusõigusi, ei saa asuda seisukohale, et ta on läbi viinud nõuetekohase kontrollimenetluse. Ka sel juhul on hageja isiklikult puudutatud ning tal on seega õigus esitada hagi.

Teise võimalusena tuleb leida, et hagi on vastuvõetav ka juhul, kui kohaldamisele peaks kuuluma Mory kohtupraktika teine alternatiiv, mille kohaselt peab hageja tõendama, et abi mõjutab märgatavalt tema turupositsiooni. Sel juhul pöördub nimelt tõendamiskoormis ümber või vähemalt väheneb hageja tõendamiskoormis, kuna komisjon on meelevaldselt varjanud talle teadaolevaid otsustavaid faktilisi asjaolusid. Pelgalt täiendavalt tuleb tõdeda, et hageja on tegelikult sellist märgatavat mõju tõendanud. Üldkohtu teistsugune õiguslik hinnang ei võta arvesse Euroopa Kohtu praktikat ning põhineb asjaomase turu vääral õiguslikul analüüsil. Sellega seoses moonutab ja lühendab Üldkohus nii hageja kui ka komisjoni esitatud faktiliste asjaolude ülevaadet, muudab vaidlustatud otsuse sisu ja rikub tõendamiskoormist käsitlevaid norme.

Abikavad:

Ka abikavade kontekstis oleks apellandi sõnul hagi tulnud Montessori kohtuotsuse5 alusel vastuvõetavaks tunnistada.

Üksikabi, mille suhtes ei ole kontrollimenetlust algatatud:

Mis puudutab üksikabi, mille suhtes ei ole kontrollimenetlust algatatud, siis oleks hagi igal juhul tulnud tunnistada vastuvõetavaks Mory kohtupraktika esimese alternatiivi alusel, kuna komisjon ei ole selles suhtes põhjalikku kontrollimenetlust algatanud.

____________

1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2     1. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2016/789 Saksamaa antud riigiabi SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) kohta, mis on seotud Frankfurt-Hahni lennujaama rahastamisega ning Frankfurt-Hahni ja Ryanairi vaheliste finantssuhetega (ELT 2016, L 134, lk 46).

3     Euroopa Kohtu 12. juuli 1990. aasta kohtuotsus Société CdF Chimie azote et fertilisants SA ja Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA vs. komisjon (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Euroopa Kohtu 17. septembri 2015. aasta kohtuotsus Mory SA jt vs. Euroopa Komisjon (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Euroopa Kohtu 6. novembri 2018. aasta kohtuotsus Scuola Elementare Maria Montessori Srl jt (C-622/16 P–C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).