Language of document :

Valitus, jonka Deutsche Lufthansa AG on tehnyt 13.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-492/15, Deutsche Lufthansa v. komissio, 12.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-453/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Deutsche Lufthansa AG (edustaja: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Land Rheinland-Pfalz ja Ryanair DAC

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että kanne oli otettava tutkittavaksi ja että se oli perusteltu siltä osin kuin valittaja oli siinä riitauttanut toimenpiteen nro 12 (maksu FFHG:n pääomarahastoon1 ) sillä perusteella, että tällä toimenpiteellä rahoitettiin toimintatukea FFHG:n eduksi;

muutoin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 12.4.2019 asiassa T-492/15 antaman tuomion

hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen ja kumoaa sen taustalla olevan 1.10.2014 annetun komission päätöksen SA.211212 (lukuun ottamatta toimenpidettä nro 12, siltä osin kuin sitä käytettiin FFHG:n toimintatuen maksamiseen);

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksessaan ennen kaikkea seuraavat valitusperusteet:

Yksittäistuet, joista aloitettiin tutkintamenettely

Jo tuomion COFAZ3 antamisen jälkeen asia koski valittajaa erikseen ja sillä on näin ollen asiavaltuus. Tämä johtuu siitä, että komissio on jättänyt huomiotta olennaisia tosiseikkoja ja lisäetuja, vaikka nämä valittajan toimenpiteet oli saatettu sen tietoon. Komissio on siten loukannut valittajan puolustautumisoikeuksia.

Jos olisi sovellettava ns. Mory-oikeuskäytäntöä,4 olisi toissijaisesti ollut sovellettava ensimmäistä vaihtoehtoa. Koska valittajan puolustautumisoikeuksia on loukattu, ei voida katsoa, että komissio olisi suorittanut sääntöjenmukaisen tutkintamenettelyn. Myös tässä tapauksessa asia koski valittajaa erikseen ja sillä oli asiavaltuus.

Toissijaisesti kanne olisi ollut otettava tutkittavaksi myös, jos ns. Mory-oikeuskäytännön toista vaihtoehtoa olisi sovellettu; sen mukaan valittajan olisi ollut näytettävä, että tuet heikentävät selvästi sen markkina-asemaa. Tässä tapauksessa todistustaakka kääntyisi tai ainakin lieventyisi valittajan eduksi, koska komissio on mielivaltaisesti jättänyt huomiotta tiedossaan olevat, päätöksen teon kannalta merkitykselliset tosiseikat. Pelkästään toissijaisesti on katsottava, että valittaja on tosiasiallisesti myös näyttänyt toteen tällaisen selvän heikentämisen. Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama toissijainen oikeudellinen arviointi poikkeaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja perustuu merkityksellisten markkinoiden oikeudellisesti virheelliseen tulkintaan. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin ottaa vääristyneellä ja suppealla tavalla huomioon sekä valittajan että komission esittämät tosiseikat, muuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöä ja rikkoo todistustaakkaa koskevia sääntöjä.

Tukisäännöstöt

Valittaja katsoo, että kanne olisi ollut otettava tutkittavaksi myös tukisäännöstön osalta Montessori-tuomion5 perusteella.

Yksittäiset tuet ilman tutkintamenettelyä

Siltä osin kuin kyse on yksittäisistä tuista ilman tutkintamenettelyä, kanne olisi ollut otettava tutkittavaksi Mory-oikeuskäytännön ensimmäisen vaihtoehdon mukaan, koska komissio ei ollut aloittanut tältä osin perusteellista tutkintamenettelyä.

____________

1 Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2 Valtiontuesta SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07), jonka Saksa on toteuttanut Frankfurt-Hahnin lentoaseman rahoituksen sekä lentoaseman ja Ryanairin välisten rahoitussuhteiden osalta 1.10.02014 annettu päätös (EU) 2016/789 (EUVL 2016, L 134, s. 46).

3 Tuomio 12.7.1990, COFAZ v. komissio (C-169/84, EU:C:1990:301).

4 Tuomio 17.9.2015, Mory ym. v. komissio (C-33/14 P, EU:C:2015:609).

5 Tuomio 6.11.2018, Scuola Elementare Maria Montessori v. komissio (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).