Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-492/15. sz., Deutsche Lufthansa AG kontra Európai Bizottság ügyben 2019. április 12-én hozott ítélete ellen a Deutsche Lufthansa AG által 2019. június 13-án benyújtott fellebbezés

(C-453/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Deutsche Lufthansa AG (képviselő: A. Martin-Ehlers Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a kereset elfogadható és megalapozott volt, amennyiben a felperes a 12. számú intézkedést (az FFHG1 tőketartalékába való befizetés) azzal az indokkal támadta meg, hogy ezen intézkedéssel az FFHG javára működési támogatást finanszíroztak;

egyebekben a Törvényszék T-492/15. sz. ügyben 2019. április 12-én hozott ítéletét helyezze hatályon kívül;

adjon helyt az első fokon előterjesztett kérelemnek, és semmisítse meg az annak alapjául szolgáló, 2014. október 1-jei SA.21121 bizottsági határozatot2 (a 12. számú intézkedés kivételével, amennyiben ezen intézkedéssel az FFHG javára működési támogatást finanszíroztak);

másodlagosan az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé, és

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezésben lényegében a következő jogalapokra hivatkozik:

Azon egyedi támogatások, amelyekkel kapcsolatban vizsgálati eljárást indítottak:

A felperes már a COFAZ-ítéletet3 követően személyében érintett volt, és ezáltal kereshetőségi joggal bír. Ennek az az oka, hogy a Bizottság lényeges tényállási elemeket és további kedvezményeket is figyelmen kívül hagyott, noha ezen intézkedésekről a felperes révén tudomást szerzett. A Bizottság ezáltal megsértette a felperes eljárási jogait.

Amennyiben az ún. Mory ítélkezési gyakorlat4 alkalmazásra kerülne, akkor másodlagosan az első alternatívát kellett volna alkalmazni. A felperes eljárási jogainak megsértése miatt nem tekinthető úgy, hogy a Bizottság megfelelően lefolytatta a vizsgálati eljárást. A felperes ebben az esetben is személyében érintett, és ezáltal kereshetőségi joggal bír.

Másodlagosan abban az esetben is meg kell állapítani a kereset elfogadhatóságát, ha a Mory ítélkezési gyakorlat második alternatívája kerülne alkalmazásra, amely értelmében a felperesnek bizonyítania kell, hogy a támogatások lényegesen érintették a piaci helyzetét. Ebben az esetben ugyanis a bizonyítási teher megfordul, illetve legalábbis enyhül a felperes bizonyítási terhe, mivel a Bizottság a számára ismert releváns tényállást önkényesen figyelmen kívül hagyta. Csupán másodlagosan megjegyzendő, hogy a felperes ténylegesen bizonyította az ilyen jelentős érintettséget is. A Törvényszék ettől eltérő jogi mérlegelése túlterjed a Bíróság ítélkezési gyakorlatán, és a releváns piac jogilag hibás meghatározásán alapul. Ebben az összefüggésben a Törvényszék elferdíti és megrövidíti mind a felperes, mind a Bizottság által előadott tényállást, megváltoztatja a megtámadott határozat tartalmát, és megsérti a bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat.

Támogatási programok:

A fellebbező álláspontja szerint a keresetet a Montessori ítélet5 alapján a támogatási programok esetében is elfogadhatónak kellett volna tekinteni.

Azon egyedi támogatások, amelyekkel kapcsolatban nem indítottak vizsgálati eljárást:

Azon egyedi támogatások esetében, amelyekkel kapcsolatban nem indítottak vizsgálati eljárást, a keresetet a Mory ítélkezési gyakorlat első alternatívája alapján mindenképpen elfogadhatónak kellett volna tekinteni, éspedig azért, mert a Bizottság e támogatásokkal kapcsolatban nem indított alapos vizsgálati eljárást.

____________

1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2     A Frankfurt Hahn repülőtér finanszírozására és a repülőtér és a Ryanair közötti pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó, Németország által nyújtott SA.21121 (C29/08) (korábbi NN 54/07) számú állami támogatásról szóló (EU) 2016/789 határozat (HL 2016. L 134., 46. o.).

3     A Bíróság 1990. július 12-i Société CdF Chimie azote et fertilisants SA és Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA kontra Bizottság ítélete (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     A Bíróság 2015. szeptember 17-i Mory SA és társai kontra Európai Bizottság ítélete (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     A Bíróság 2018. november 6-i Scuola Elementare Maria Montessori Srl és társai ítélete (C-622/16 P–C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).