Language of document :

Odvolanie podané 13. júna 2019: Deutsche Lufthansa AG proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 12. apríla 2019 vo veci T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Európska komisia

(vec C-453/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Deutsche Lufthansa AG (v zastúpení: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že žaloba bola prípustná a dôvodná v rozsahu, v akom odvolateľka napadla opatrenie č. 12 (príspevok do kapitálovej rezervy FFHG1 ) s odôvodnením, že týmto opatrením bola financovaná prevádzková pomoc v prospech FFHG,

v zostávajúcej časti zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2019 vo veci T-492/15,

vyhovel návrhu podanému na prvom stupni a zrušil uznesenie Komisie z 1. októbra 20142 SA.21121 (s výnimkou opatrenia č. 12, pokiaľ bolo použité na financovanie prevádzkovej pomoci pre FFHG),

podporne vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uplatňuje týmto odvolaním najmä nasledujúce odvolacie dôvody:

Individuálne pomoci, ku ktorým sa už začalo konanie vo veci formálneho zisťovania:

Žalobkyňa už bola individuálne dotknutá rozsudkom COFAZ3 , a teda aktívne legitimovaná. Dôvodom je skutočnosť, že Komisia nezohľadnila dôležité prvky skutkového stavu a dodatočné zvýhodnenia, hoci jej žalobkyňa tieto opatrenia oznámila. Komisia tým porušila procesné práva žalobkyne.

Pokiaľ by mala byť použitá tzv. Mory-judikatúra4 , musela by byť podporne použitá prvá alternatíva. Z dôvodu porušenia procesných práv žalobkyne sa nemôže na Komisiu nahliadať tak, že riadne uskutočnila konanie vo veci formálneho zisťovania. Aj v tomto prípade je žalobkyňa individuálne dotknutá, a teda aktívne legitimovaná.

Podporne treba žalobu považovať za dôvodnú, pokiaľ by mala byť použitá druhá alternatíva tzv. Mory-judikatúry, podľa ktorej musí žalobkyňa preukázať, že pomoc podstatne zasiahla do jej postavenia na trhu. V tomto prípade dochádza k preneseniu dôkazného bremena, prinajmenšom však k zmierneniu dôkazného bremena v prospech žalobkyne, pretože Komisia svojvoľne nezohľadnila relevantné skutkové okolnosti, ktoré jej boli známe. Iba podporne treba trvať na tom, že žalobkyňa taký podstatný zásah skutočne preukázala. Odlišné právne posúdenie Všeobecným súdom by šlo nad rámec judikatúry Súdneho dvora a viedlo by k právne nesprávnemu posúdeniu relevantného trhu. Všeobecný súd v tejto súvislosti skreslil a skrátil skutkové okolnosti prednesené ako žalobkyňou, tak aj Komisiou, zmenil obsah napadnutého uznesenia a porušil pravidlá o dôkaznom bremene.

Schémy pomoci:

Aj v prípade schém pomoci bolo podľa odvolateľky treba na základe rozsudku „Montessori“5 vyhlásiť žalobu za prípustnú.

Individuálne pomoci, ku ktorým sa nezačalo konanie vo veci formálneho zisťovania:

Aj v prípade individuálnych pomocí, ku ktorým sa nezačalo konanie vo veci formálneho zisťovania, bolo treba žalobu podľa prvej alternatívy Mory-judikatúry považovať za prípustnú, a to preto, že Komisia v tejto súvislosti nezačala hĺbkové konanie vo veci formálneho zisťovania.

____________

1     Letisko Frankfurt-Hahn s.r.o.

2     Rozhodnutie (EÚ) 2016/789 o štátnej pomoci SA.21121 (C-29/08) (ex NN 54/07), ktorú poskytlo Nemecko v súvislosti s financovaním letiska Frankfurt-Hahn a finančnými vzťahmi medzi letiskom a spoločnosťou Ryanair (Ú. v. EÚ L 134, 2016, s. 46).

3     Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA a Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA/Komisia (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 2015, Mory SA a i./Európska komisia (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl a i. (C-622/16 P až C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).