Language of document :

Överklagande ingett den 13 juni 2019 av Deutschen Lufthansa AG av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 12 april 2019 i mål T-492/15, Deutschen Lufthansa AG mot kommissionen

(Mål C-453/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Deutschen Lufthansa AG (ombud: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

fastställa att talan kunde tas upp till sakprövning och att den var välgrundad i den del klaganden ifrågasatte åtgärd nr 12 (betalning till FFHG:s kapitalreserv1 ) med motiveringen att den finansierade driftsstöd till FFHG,

i övrigt ogiltigförklara tribunalens dom av den 12 april 2019 i mål T-492/15,

bevilja yrkandet i första instans och ogiltigförklara det underliggande beslutet från kommissionens SA.21121 av den 1 oktober 20142 (med undantag för åtgärd nr 12 i den utsträckning det användes för att betala driftsstöd till FFHG)

alternativt, återförvisa ärendet till tribunalen för förnyad prövning, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har i sin överklagande huvudsakligen framlagt följande grunder:

 Individuellt stöd för vilket ett granskningsförfarande har inletts:

Klaganden var redan personligen berörd efter COFAZ-domen3 och hade därför rätt att väcka talan. Det beror på att kommissionen inte beaktade väsentliga delar av de faktiska omständigheterna och ytterligare fördelar, trots att klaganden hade uppmärksammat dessa åtgärder. Kommissionen har således åsidosatt sökandens processuella rättigheter.

Om den så kallade Mory-rättspraxisen4 ska tillämpas, då hade det första alternativet i andra hand blivit tillämpligt. Klaganden har hävdat att kommissionen som en följd av åsidosättandet av dess processuella rättigheter inte kan anses ha utfört ett korrekt granskningsförfarande. Även i det fallet var klaganden personligen berörd och hade därför rätt att väcka talan.

I andra hand måste talan också tas upp till sakprövning om det andra alternativet i den så kallade Mory-rättspraxis ska tillämpas, enligt vilken klaganden ska bevisa att dess marknadsställning märkbart påverkades av stödet. I detta fall gäller att bevisbördan är omvänd eller åtminstone nedsatt till förmån för klaganden, eftersom kommissionen godtyckligt ignorerade de omständigheter som den var medveten om och som var relevanta för beslutet. Det är endast alternativt som det bör noteras att klaganden faktiskt också har styrkt en sådan märkbar påverkan. Tribunalens motsatta rättsliga bedömning går utöver domstolens rättspraxis och grundar sig på en felaktig förståelse av den relevanta marknaden. I detta sammanhang har tribunalen missuppfattat och förkortat såväl sökandens som kommissionens argument angående de faktiska omständigheterna, ändrat innehållet i det omtvistade beslutet och åsidosatt bevisbördereglerna.

Stödordningar:

Även när det gäller stödordningarna anser klaganden att talan kan tas upp till sakprövning på grundval av domen i Montessori-målet5 .

Individuellt stöd utan granskning:

När det gäller individuellt stöd utan granskningsförfarande kan talan under alla omständigheter anses kunna upptas till sakprövning enligt det första alternativet i Mory-rättspraxis, eftersom kommissionen inte hade inlett ett fördjupat granskningsförfarande i det avseendet.

____________

1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH.

2     Beslut (EU) 2016/789 om det statliga stöd SA.21121 (C29/08) (f.d. NN 54/07) som Tyskland har genomfört avseende finansieringen av flygplatsen Frankfurt-Hahn och de finansiella förbindelserna mellan flygplatsen och Ryanair  (EUT L 134, 2016, s. 46).

3     Domstolens dom av den 12 juli 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA och Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA/kommissionen (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Domstolens dom av den 17 september 2015, Mory SA m.fl./kommissionen (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Domstolens dom av den 6 november 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl m.fl. (C-622/16 P–C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).