Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 21. května 2019 – VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Věc C-392/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředkuRevision“: VG Bild-Kunst

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Předběžná otázka

Představuje vložení díla, které je se svolením nositele práv dostupné na volně přístupných internetových stránkách, na internetové stránky třetí osoby, uskutečněné prostřednictvím framingu, sdělování díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES1 , pokud k němu dochází pomocí obcházení ochranných opatření proti framingu, která přijal nebo požadoval nositel práv?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10).