Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 21 mei 2019 – VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Zaak C-392/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster tot „Revision”: VG Bild-Kunst

Verweerster in „Revision”: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Prejudiciële vraag

Vormt de plaatsing van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar gesteld werk op de website van een derde door middel van een frame een „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG1 wanneer daarbij door de rechthebbende genomen of geïnitieerde beschermingsmaatregelen tegen de plaatsing van een frame worden omzeild?

____________

1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB 2001, L 167, blz. 10.